top of page

אודותינו

כתובת: חפץ חיים 404 נתיבות

טלפון:  08-9933555 פקס: 08-3345802

המועצה הדתית במתכונתה, פועלת מכוח "חוק שרותי הדת היהודיים ", ומתפקידה לספק שירותים דתיים כגון: כשרות, מקוואות, קבורה ונישואין (עבור שרותים אלה גובה המועצה הדתית אגרה ע"פ "חוק השירותים הדתיים"). חבריה מתמנים: ע"י השר, הרשות המקומית ,הרבנות המקומית.

מתפקידה של המועצה הדתית לספק שירותים דתיים לכלל האוכלוסייה.

שירותים דתיים ניתנים המסגרת המחלקות הבאות :

  1. מחלקת נישואין (רישום נישואין, תעודות רווקות, אישורים, ת. נישואין, הדרכת כלות וכו').

  2. מחלקת הכשרות (פיקוח על הכשרות, מתן ת. כשרות שנתית לבתי אוכל, אולמות, מסעדות, חנויות, וכו').

  3. מח' לטהרת המשפחה  (שרותי טבילה).

  4. מחלקת בית העלמין (שרותי קבורה).

  5. עירובין.

השירותים הדתיים הנ"ל, ניתנים בהתאם לתשלומי אגרות עבור כל שרות, כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל משרד הדתות. תקציב המועצה ממומן ע"י המקורות הבאים: (עפ"י החוק)הרשות המקומית, משרד הדתות, והשאר- ע"י הכנסות עצמיות.

המועצה מבוקרת ע"י רו"ח חיצוני, מבקר העירייה, המדינה וכו''.

על מנת להבטיח שרותי דת איכותיים וזמינים, המשרד לשירותי דת מסדיר, מנחה, מפקח ומבקר את פעילותן של המועצות דתיות ברחבי הארץ  אשר מספקות שירותים אלו לכלל הציבור.

משרדי המועצה מונגשים לציבור.
 

bottom of page