top of page

תהליך רישום נישואין

במקרה שאחד מבני הזוג אלמן/נה או שניהם

אלמן:

תעודת זהות + ספח המעיד על מצב האישי

תעודות נשואין של ההורים (במקרה שההורים לא התחתנו בארץ יש להביא ברור יהדות מב"י הרבני)

עדי רווקות

הבאת תעודת פטירה רשמית של בת הזוג  שנפטרה.

אגרה 717 ₪ ( ניתנת הנחה של 40% לזוג העונה לאחד מהקרטונים המפורטים. ראה בתיק נישואין, עלות פתיחת תיק נישואין)

יש אפשרות להצטלם במקום / להביא תמונות פספורט לבחירה.

 

 

אלמנה:

תעודת זהות + ספח המעיד על מצב האישי

 תעודות נשואין של ההורים (במקרה שההורים לא התחתנו בארץ יש להביא ברור יהדות מב"י הרבני)

עדי רווקות

הבאת תעודת פטירה רשמית של בן הזוג שנפטר. הוכחה כי אינה זקוקה לייבום וחליצה, או במידה והייתה זקוקה לכך - הבאת תעודת חליצה. במקרה של נישואין לכהן נדרש הצגת כתובה (לבירור שלא היתה גרושה קודם) צריכה להמתין ג' חודשים מעת שהתאלמנה

אגרה 717 ₪ ( ניתנת הנחה של 40% לזוג העונה לאחד מהקרטונים המפורטים. ראה בתיק נישואין, עלות פתיחת תיק נישואין)

יש אפשרות להצטלם במקום / להביא תמונות פספורט לבחירה.

bottom of page