top of page

תהליך רישום נישואין

במקרה שאחד מבני הזוג גרוש/ה או שניהם

גרוש:

תעודת זהות + ספח המעיד על המצב האישי

תעודות נשואין של ההורים (במקרה שההורים לא התחתנו בארץ יש להביא ברור יהדות מב"י הרבני) / תעודת נישואין קודמת.

בירור היותו פנוי+ עדי פנוי

הבאת תעודת גירושין מקורית בצירוף "מעשה בית הדין" המקורי.

אגרה 717 ₪ ( ניתנת הנחה של 40% לזוג העונה לאחד מהקרטונים המפורטים. ראה בתיק נישואין, עלות פתיחת תיק נישואין) 

יש אפשרות להצטלם במקום / להביא תמונות פספורט לבחירה.

 

גרושה:

 

תעודת זהות + ספח המעיד על מצב האישי

 תעודות נשואין של ההורים (במקרה שההורים לא התחתנו בארץ יש להביא ברור יהדות מב"י הרבני) / תעודת נישואין קודמת.

בירור היותה פנויה + עדי פנויה. הבאת תעודת גירושין מקורית בצירוף "מעשה בית הדין" המקורי. צריכה להמתין ג' חדשים מעת גירושיה, במקרה של מחזיר גרושתו אין צורך בהמתנת ג' חודשים. נדרש אישור שבן הזוג אינו כהן

אגרה 717 ₪ ( ניתנת הנחה של 40% לזוג העונה לאחד מהקרטונים המפורטים. ראה בתיק נישואין, עלות פתיחת תיק נישואין)

יש אפשרות להצטלם במקום / להביא תמונות פספורט לבחירה.

bottom of page