top of page

הרב הראשי  - הרה"ג פינחס כהן שליט"א

בס"ד

הרב הראשי:

הרה"ג פנחס כהן שליט"א

"עשה לך שתי חצוצרות כסף" - לפי דברי הגמרא (מנחות כ"ח ע"ב) כל הכלים שעשה משה רבנו כשרים לו וכשרים לדורות,
מלבד החצוצרות שכשרות רק למשה ופסולות לדורות. 

הרבה כלי שרת עשה משה, וכשרים המה לעבוד בהם את עבודת הקודש בכל התקופות, חוץ מן החצוצרות אשר נועדו "למקרא העדה", המה יפות רק לדורו של משה, שכן את כלי התקשורת אי אפשר להעביר מדור לדור. כלי התקשורת שבימי משה אינם יפים לדורו של יהושע, כל דור ו"החצוצרה שלו".

בדורנו אנו שבו התפתחה הטכנולוגיה עד מאוד, שומה עלינו להשתמש בכלים הללו כאמצעים לפרסם את שם ה', לרתום את הכלים הללו למרכבת הקדושה, ולהופכם ככלי שרת להפיץ דעת ה' ויראת ה', ובכך ליישם את דברי התנא בפרקי אבות: "כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. שנאמר 'כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו'".

 

לכן מודים אנו למועצה הדתית בראשותו של ידידי ר' משה זריהן הי"ו, שפועל ללא לאות לשפר את שירותי הדת בנתיבות, ועתה משיק אתר אינטרנט חדש, שבו יוכלו כל תושבי העיר לקבל מידע בנושאי הדת. זוגות העומדים לפני נישואיהם יוכלו להקל על עצמם את תהליך פתיחת תיק הנישואין. קבורה, עירובין וכשרות כל אדם יוכל לדעת על צרכי הדת.

אנו מקווים שבאתר זה יהיה מאגר של תחומי היהדות, כך שכל אחד יוכל להרוות בו את צימאונו הרוחני.

ברכת תודה רבה גדולה לראש העיר מר יחיאל זוהר הי"ו, המסייע ככל יכולתו לשירותי הדת בנתיבות, ופועל רבות לקירוב לבבות בין כל גוני האוכלוסייה ועושה רבות למען הנחלת מורשת ישראל לתושבי העיר.

מי ייתן ונזכה במהרה לנבואת ישעיה "לא ירעו ולא ישחיתו, בכל הר קדשי. כי מלאה הארץ, דעה את ה' כמים לים מכסים".

 

בברכת התורה ולומדיה
רב העיר הרה''ג פינחס כהן שליט''א

הרב הראשי הספרדי: הרה"ג פנחס כהן שליט"א - מועצה דתית נתיבות
bottom of page