top of page

תהליך רישום נישואין

כתובה

מסמך הלכתי ומשפטי הנלווה לחופה והקידושין המפרט את התחייבות הבעל כלפי אשתו בימי נישואיהם ובעיקר התחייבותו הכספית במקרה שיתגרשו או תתאלמן. ישנם כמה נוסחאות של כתובות אשכנזי ספרדי ותימני לפי המנהג. לאחר הנישואין העתק הכתובה יוחזר ללשכת הנישואין על ידי בני הזוג או רב העורך החו"ק, ורק על סמך זה מונפק תעודת נישואין.

העתק כתובה - לכל כתובה מצורף העתק כתובה שנשמר בתיק הנישואין. בהעתק הכתובה מופיע התאריך, המקום, השמות, סכום הכתובה, העדים ופרטיהם, חתימת הרב העורך את החו"ק וחתימת החתן.

העתק הכתובה ניתן לבני הזוג יחד עם הכתובה המקורית. רושם הנישואין ימלא את העתק הכתובה בפרטים הנדרשים והרב עורך החו"ק ימלא את הכתובה המקורית בהתאם. על הרב העורך החו"ק האחריות להחזיר את העתק הכתובה ללשכת הנישואין בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ - 10 ימים. לשכת הנישואין לא תנפיק תעודות נישואים בטרם הוחזר העתק הכתובה מלאה וחתומה על ידי הרב כנדרש.

מבי"ד רבני מוסמך בארץ ובחו"ל המעידה על היותו/ה פנוי/ה.

bottom of page