top of page

משגיחים

הרבנות תקבע משגיח/ים בעסק ותיתן לו/הם כתב מינוי. המשגיח יחתום על אחריותו לביצוע נהלי הכשרות לעסק. הרבנות איננה המעביד או המעסיק של המשגיח, אולם סמכותה וחובתה להכתיב לבעל עסק מי הוא המשגיח, מה מעמדו, מה סמכויותיו וחובותיו. המשגיח ימלא את תפקידו בהתאם להנחיות הרבנות תוך חובתו כעובד כלפי מעבידו בכל עניין ובתנאי שאיננו פוגע בחובותיו מטעם הרבנות.

אישור תעודה

הרב המקומי יאשר הנפקת התעודה לעסק.

תעודת כשרות

הרבנות –תנפיק תעודת כשרות הולמת – יש חשיבות לצורת התעודה, לפרטי העסק באופן ברור, לסוג הניר באופן שצילום התעודה לא יצא ברור וכן מספור התעודות.

החותם על התעודה הוא הרב המקומי שהוסמך לכך ע"פ חוק.

bottom of page