top of page

נוהל קבלת כשרות

על מנת ליצור מערכת כשרות אחידה ומוסדרת, מובאים בפניכם נהלי כשרות אלו המהווים כללים אחידים לכל עסקי המזון לפי התחומים השונים.

מטרת הנהלים:

• קביעת רמת כשרות אחידה לכל הרבנויות

• מניעת בלבול בהנחיות משתנות.

• פרסום נהלים אחידים – מהווה שפה אחת ודברים אחדים הן לרבנויות והן לבעלי העסקים.

• יישום כולל של הנהלים – מיקל על הפיקוח וההשגחה

הענקת כשרות

בשורות הבאות אנו מבקשים להביא בפניכם את סדר הפעולות המתחייבות קודם מתן תעודת הכשרות.

הענקת הכשרות היא השלב הסופי שקודמים לו שלבים חיוניים

אין בדברים הבאים משום חידוש כלל אלא רק בניית השלבים לפי סדר נכון כדי להקל על הרבנים בכל השלבים הקודמים למתן תעודת הכשרות.

כל הדברים האמורים, הינם פרי נסיון מעשי המצטבר בשטח הכשרות וכתוצאה מעמל רב, חשיבה מאומצת וממוקדת.

bottom of page