top of page

תהליך רישום נישואין

עדים

עדי רווקות - עדי מעמד אישי - שני עדים או עדות המאמתים את הצהרת הנרשם/ת בעניין מעמדו/ה האישי.

על העדים למלא אחר התנאים הבאים:

  • השתייכות ללאום היהודי.

  • אינם קרובים מדרגה ראשונה לאף אחד מבני הזוג.

  • אינם קרובים מדרגה ראשונה אחד אל השני.

  • מעל גיל 18.

תעודת רווקות - תעודה המעידה על היותו של המבקש פנוי/ה (רווק/ה גרוש/ה אלמן/ה) וכן מעידעל יהדותו/ה. תעודת הרווקות מונפקים במקום המגורים הקבוע של בני הזוג (בחצי שנה האחרונה) כפי שמופיע בתעודת הזהות לאחר דרישה וחקירה ולאחר קבלת עדי רווקות. מועצת הרבנות הראשית לישראל קבעה כי מי שמחובר למערכת 'שירת הים' לא יצטרך יותר להמציא תעודת רווקות ממקום המגורים וכל הבירורים הנדרשים (רווקות ויהדות) יתבצעו במקום הרישום לנישואין ועל אחריותם ללא קשר למקום המגורים. ניתן יהיה לקבל תעודת רווקות במקום המגורים לצורך נישואין בחו"ל.

bottom of page