top of page

חלבי/פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: כהן יעקב טל': 052-7653025

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

מאפה נאמן מנהטן

חלבי/פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: נעמן יהודה טל': 052-2770121

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

חלבי/פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: עמרם נתן טל': 050-4113254

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

מאפית נתיבות

חלבי/פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: נעמן יהודה טל': 052-2770121

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

מאפית נתיבות סניף רימון

חלבי/פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: מרדכי אילוז טל': 050-5880510

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

מאפית נתיבות סניף מערב

חלבי/פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: ישראל ויצמן טל': 054-4662328

שם מפקח: דוד בירסאו טל': 053-3652115

חלבי+פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: בונפד רחמים טל': 054-5787532

   שם מפקח: דוד בירסאו טל': 053-3652115

חלבי+פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: עמרם נתן טל': 050-4113254

   שם מפקח: דוד בירסאו טל': 053-3652115

חלבי/פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: נעמן יהודה  טל': 052-2770121

   שם מפקח: דוד בירסאו טל': 053-3652115

בית הלחם

חלבי/פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח:אילוז מרדכי טל': 050-5880510

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

חלבי/פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: חדד נועם טל': 054-3232890

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

מאפית שיבולי הלקט

חלבי + פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: ציון שבתאי טל': 052-6175293

   שם מפקח: דוד בירסאו טל': 053-3652115

עסקים מושגחים - בתי מאפה/ מאפיות

bottom of page