top of page

חלבי/פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: כהן יעקב טל': 052-7653025

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

חלבי/פרווה - כשרות רגילה

שם המשגיח: כדורי משיח טל': 055-6787875

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

חלבי/פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: עמרם נתן טל': 050-4113254

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

מאפית נתיבות

חלבי/פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: נעמן יהודה טל': 052-2770121

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

מאפית נתיבות סניף רימון

חלבי/פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: מרדכי אילוז טל': 050-5880510

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

מאפית נתיבות סניף מערב

חלבי/פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: ישראל ויצמן טל': 054-4662328

שם מפקח: דוד בירסאו טל': 053-3652115

חלבי+פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: בונפד רחמים טל': 054-5787532

   שם מפקח: דוד בירסאו טל': 053-3652115

חלבי+פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: עמרם נתן טל': 050-4113254

   שם מפקח: דוד בירסאו טל': 053-3652115

מאפית נעמן/אברהם נעמן

חלבי+פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: כהן יעקב טל': 052-7653025

   שם מפקח: דוד בירסאו טל': 053-3652115

אלוף הפיתה

פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: ישראל יפרח טל': 054-2243068

   שם מפקח: דוד בירסאו טל': 053-3652115

בית הלחם

חלבי/פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח:אילוז מרדכי טל': 050-5880510

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

חלבי/פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: חדד נועם טל': 054-3232890

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

מאפית שיבולי הלקט

חלבי + פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: עמרם נתן טל': 050-4113254​

   שם מפקח: דוד בירסאו טל': 053-3652115

חלבי - כשר למהדרין

שם המשגיח: כהן ארזי יאיר טל': 054-2468899

   שם המפקח: בוגנים יצחק טל': 054-7533322

עסקים מושגחים - בתי מאפה/ מאפיות

bottom of page