top of page

קבלת תעודת הכשר

כל בעל עסק בתחום המזון יגיש בקשה כתובה ומפורטת בה הוא מבקש מהרבנות המקומית שבתחומה העסק נמצא, שתעניק לו תעודת כשרות וזאת בהתאם לתקנות חוק איסור הונאה (תעודות הכשר). בטופס הבקשה יכתוב את כל הפרטים המזהים את העסק, שמות בעלי העסק, מס' עוסק מורשה.

כמו"כ יפרט בעל העסק את אופי הפעילות באופן מקיף כגון: בישול, אפיה, מוצרים מוגמרים, סוגי אריזה מתוכננים, שעות פעילות, בשרי/חלבי/פרוה וכו'.

טופס זה מהווה את הבסיס להתקשרות עם מחלקת הכשרות המקומית.

מטרת מילוי הטופס בפרוטרוט היא אחת: הכל גלוי, הכל בכתב ומראש. כל זאת, כדי למנוע אי הבנה בהמשך הטיפול.

אין להתפתות ולומר זה לא חשוב אפשר בעל פה.

מסמך בקשת הכשרות החתום על ידי בעל העסק מהווה גם התחייבות מצד המבקש, למלא אחר דרישות והנחיות הרבנות וכאסמכתא למקרה של תקלות או הפרה של ההסכם.

bottom of page