תהליך רישום נישואין

 תיק נישואין

רישום נישואין - סכום כספי שבני הזוג משלמים במועצות הדתיות לצורך רישומם לנישואין.

גובה האגרה וההנחות הניתנות נקבעים על ידי השר לשירותי דת בתוקף סמכותו לפי סעיף (7ב) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב,] התשל"א- 1971 בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה.1985-

שיעור האגרה הינו 717 ₪ (ניתן לשינוי ע"י משרד שרותי הדת)

הנחה בתשלום אגרת נישואין - הנחה בשיעור של 40% מאגרת הנישואין יינתנו אם אחד מבני הזוג עונה על אחד מהקריטריונים דלהלן.

"סטודנט" – עד גיל 30 שבמועד הגשת בקשתו לרישום נישואין מחזיק בתעודת סטודנט או באישור לימודים שהנפיק מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח - ,1958 ואשר לפיהם הוא תלמיד במוסד כאמור במועד הגשת הבקשה

"תלמיד ישיבה" – מי שבמועד הגשת בקשתו לרישום נישואין מחזיק באישור המעיד כי הוא תלמיד אחת מן הישיבות המוכרות על ידי ועד הישיבות בארץ ישראל או איגוד ישיבות ההסדר או תלמיד במכינה קדם-צבאית המוכרת לפי חוק המכינות הקדם; 2008 – התשס"ח ,צבאיות

"שירות סדיר" - כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב,] התשמ"ו- ;1986

"שירות לאומי" – כהגדרתו בחוק שירות לאומי, התשי"ג – ;1953

"עולה חדש" – תושב ישראל בשנתיים הראשונות לעלייתו לישראל;

"נזקק" – מי שמחזיק אישור שנתנה לו אחת מלשכות הסעד ברשויות המקומיות הפועלות מכוח סעיף (2א) לחוק שירותי הסעד, התשי"ח – ,1958 המעיד עליו כי הוא נזקק כהגדרתו חוק האמור;

"נכה " - מי שמחזיק בתעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון;

"עיוור או לקוי ראייה" – מי שמחזיק בתעודת עיוור או בתעודת לקוי ראיה שהנפיק משרד הרווחה והשירותים החברתיים;

שימו לב!! מועד לפתיחת תיק ורישום לנישואין לא יאוחר מ-45 יום לפני מועד החתונה.

כל חריגה תידרש בנימוק מוצדק 

כמו כן עקב תקופת הקורונה ניתן להירשם לנישואין במשרדי המועצה עם קביעת תור בתאום טלפוני מראש בשעות הפעילות