top of page

תהליך רישום נישואין

 תיק נישואין

פתיחת תיק נישואין

הרישום לנישואין הינו הליך פרוצדוראלי המתבצע בלשכות הנישואין במועצות הדתיות/ דתיות אזוריות ברחבי הארץ.

על פי החוק, הגיל המותר לנישואין הוא החל מגיל 18. חתן או כלה שטרם מלאו להם 18 שנים, נדרשים להמציא לרשם הנישואין אישור מבית המשפט לענייני משפחה, המתיר להם להינשא.

על בני זוג הבאים להירשם לנישואין, להופיע יחד בלשכת רישום נישואין במועצה הדתית שבאזור מגוריהם של אחד מבני הזוג בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 45 יום לפני מועד הנישואין.

בעת הרישום, רשם הנישואין ממלא, בין היתר, את פרטי בני הזוג בתיק הנישואין, את מועד עריכת החופה, ומשבץ במידת הצורך רב לעריכת החופה.

כשבוע לפני החופה, ולאחר שהושלמו כל הנדרש וכל הבירורים בתיק הנישואין, יקבלו בני הזוג את ה"כתובה", והם ימסרוה לידי הרב המקדש.

להלן רשימת רבנים מוסמכים לעריכת חופות וקידושין.

לפתיחת התיק על בני הזוג להמציא:

 1. תעודות זהות מלאות ועדכניות של משרד הפנים כולל הספח.

 2. תמונת פספורט של כל אחד מבני הזוג. (יש אפשרות להצטלם במקום)

 3. תעודת נישואין מקורית של ההורים מרבנות בארץ ישראל.

 4. תשלום אגרה. (כמפורט בקישור שלהלן:  תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרות ושירותים)
  האגרה מתעדכנת בהתאם לפרסום ברשומות של השר לשרותי דת
  הנחה באגרה בשיעור של 40% ניתנת במידה ואחד מבני הזוג הוא/היא:
  חייל בשירות סדיר או שירות לאומי.
  סטודנט או תלמיד ישיבה עד גיל 30.
  עולה חדש/ה בשנתיים הראשונות לעלייתו ארצה.
  נכה.
  עיוור או לקוי ראייה.
  מקרה סעד. (בכפוף לאישור הלשכה לשירותים חברתיים).

עבור תשלום האגרה מקבלים בני הזוג את השירותים הבאים:
פתיחת תיק נישואין, פרסום בעיתונות, כתובה, הדרכת כלות תעודת נישואין ורב לעריכת החופה והקידושין. (במידה והחתונה נערכת מחוץ לעיר, על בני הזוג לשאת בהוצאות הסעתו והחזרתו של הרב).

עדים:
לאחר הרישום לנישואין, יש להפנות אל רשם הנישואין שני עדים/ות יהודים/ות שאינם קרובי משפחה לחתן או לכלה ואינם קרובים זה לזה אשר יעידו על מעמדם האישי של בני הזוג.

במקרים הבאים יש להמציא בפני רשם הנישואין את המסמכים הבאים:

 1. גרוש או גרושה ימציאו תעודת גירושים מקורית ואת מעשה בית הדין המקורי המצורף לתעודה. היה והתעודות אבדו, ניתן יהיה להמציא העתקים נאמנים למקור בחתימת בית הדין הרבני בלבד, ולא ע"י עו"ד.
  תעודת הגירושים המקורית תישאר לצמיתות בתיק הנישואין.

 2. אלמן או אלמנה ימציאו תעודת פטירה מקורית / או נאמן למקור בחתימת משרד הפנים. אלמנה להמציא תעודת זהות של אחד מילדיה או תעודת חליצה בהתאם לנסיבות ובהתאם להנחיות רשם הנישואין.

 3. גר או גיורת – ימציאו תעודת גרות רשמית ומקורית המוכרת ע"י הרבנות הראשית לישראל, וכן תעודת המרה ומעשה בית דין רשמית ומקורית ממדינת ישראל.

 4. בני זוג מהעדה האתיופית ימציאו אישור יהדות רשמי ומקורי מהרבנים המוסמכים לכך.

 5. מאומץ או מאומצת – יופנו ע"י מח' הנישואין אל בית הדין הרבני לבירור מעמדם.

 6. תייר או תיירת ימציאו דרכון, אישור רווקות ואישור יהדות מהרבנות שבמקום מגוריהם המוכרת ע"י הרבנות הראשית לישראל או מבית דין רבני בישראל.

 7. עולים מחו"ל יופנו על ידי מחלקת הנישואין בה נפתח תיק הנישואין, אל בית הדין הרבני האזורי, לקבלת פסק דין על יהדותם ורווקותם.

 8. במידה ובת הזוג הינה גרושה, חלוצה, גיורת או בת נכרי, על בן הזוג להמציא אישור רשמי מרב מוכר בר סמכא המעיד כי הוא אינו כהן,

 9. במקרה של הריון /ילד מחוץ לנישואין– יש צורך ב"הצהרת אבהות". פרטים יימסרו ע"י מנהל מח' הנישואין במקום.

בירורים מיוחדים בבית הדין:

במידה ונדרשים בירורים מיוחדים בבית הדין כמו בירור יהדות, היתר נישואין, בירור מעמד בכשרות מאומצים לנישואין יש לפנות מוקדם ככל האפשר אל מנהל מח' הנישואין – גם אם טרם נפתח תיק הנישואין, לקבלת הסבר והפנייה רשמית אל בית הדין הרבני האזורי.

הבירורים בבתי הדין הרבניים נעשים בהתאם להפניה רשמית של מנהל מח' הנישואין.

ובדרך זו, הליך הבירור בבית הדין מתקיים ללא עלות כספית התשלום יהיה לפי הנחיות בית הדין (יתר ההליכים מחויבים בתשלום אגרה).

 

עריכת חופה וקידושין

רשאים לערוך חופה וקידושין רבנים אשר אושרו על ידי רב העיר במועצה הדתית בה נפתח תיק הנישואין, או רבנים אשר אושרו ע"י הוועדה המיוחדת למתן אישורים לעריכת חופות מטעם הרבנות הראשית לישראל. רשימת רבנים מוסמכים לעריכת חופות וקידושין.

מח' הנישואין תשמח לשבץ רב לעריכת החופה לכל זוג שיחפוץ בכך ללא תשלום, למעט החזרי הוצאות כפי שנקבעו בהנחיות.

עם זאת בני זוג רשאים לבחור רב מטעמם לעריכת חופה ובלבד שיש לו אישור הרבנות הראשית לישראל. או שרב העיר מאשרו.

 

קבלת הכתובה לפני החתונה

כשבוע לפני החופה ולאחר שהושלמו כל הנדרש וכל הבירורים בתיק הנישואין, יקבלו בני הזוג את ה"כתובה".

הם ימסרוה לידי הרב המקדש.

הרב עורך החופה ידאג להחזרת "העתק הכתובה" אל מחלקת הנישואין, תוך שבוע מיום הנישואין, לרבות טופס הפרטים הנלווה כשהוא מלא וחתום על ידו.

 

קבלת תעודת נישואין לאחר החתונה

תעודת הנישואין תונפק על ידי מחלקת הנישואין, לא יאוחר משבועיים מיום קבלת "העתק הכתובה" והמסמכים הנלווים.

בכדי לקבל את תעודת הנישואין, על אחד מבני הזוג להגיע אל המועצה הדתית בה נפתח תיק הנישואין.

תעודת הנישואין משמשת הוכחה רשמית לנישואי בני הזוג, ועל כן יש לשמור אותה לשימושים עתידיים.

 

מעוכבי חיתון

רישום הנישואין במועצות הדתיות מתבצע על פי דת משה וישראל.

לעיתים ישנם זוגות אשר יש להם עיכוב בקבלת אישור להינשא בשל נסיבות שונות.

ברוב המקרים מנסה מחלקת הנישואין לסייע במציאת פתרון מהיר לנושא ומפנה את המעוכב/ת אל בית הדין הרבני לקבלת פסק דין "היתר נישואין".

במקרים חריגים אשר לא ניתן למצוא פתרון, לא ניתן יהיה להירשם לנישואין במסגרת הרבנות.

 

שעות קבלת קהל לרישום נישואין:

ימים א' ב' ג' ה' 8:00-12:00

יום ד' אחה"צ בין השעות 16:00 עד 18:30

קיץ 15:00 עד 17:30

חורף בתאום טלפוני מראש.

ביום ד' בבוקר אין קבלת קהל לרישום נישואין.

שימו לב!! מועד לפתיחת תיק ורישום לנישואין לא יאוחר מ-45 יום לפני מועד החתונה.

כל חריגה תידרש בנימוק מוצדק 

כמו כן עקב תקופת הקורונה ניתן להירשם לנישואין במשרדי המועצה עם קביעת תור בתאום טלפוני מראש בשעות הפעילות

bottom of page