top of page

עסקים מושגחים - פלאפל

פינת החיד"א

פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: כדורי משיחי

טל' המשגיח: 055-6787875

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

פלאפל אסולין

בשרי - כשר למהדרין

שם המשגיח: ציון שבתאי

טל' המשגיח: 052-6175293

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

בשרי - כשרות למהדרין

שם המשגיח: ציון שבתאי

טל' המשגיח: 052-6175293

   שם המפקח: מאיר ועקנין טל': 050-3500909

פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: כהן מרדכי

טל' המשגיח: 054-8476146

שם מפקח: דוד בירסאו טל': 053-3652115

פרווה - כשר למהדרין

שם המשגיח: כהן מרדכי

טל' המשגיח: 054-8476146

שם מפקח: דוד בירסאו טל': 053-3652115

בשרי - כשר למהדרין

שם המשגיח: כדורי משיחי

טל' המשגיח: 055-6787875

שם מפקח: דוד בירסאו טל': 053-3652115

bottom of page