top of page

''והיה עקב תשמעון'' (ז, י''ב)
משל למה הדבר דומה, לבן שאביו דורש ממנו כי ירצה ללמוד תורה, שאם לא כן ילקהו עד שיאמר רוצה אני, הרי ברור איפוא שמוטב לו לרצות לאלתר כדי לחשוך מעצמו את המלקות. כך אומר גם משה רבנו: ''והיה עקב'' – הלא בסופו של דבר ''תשמעון'' – שתהיו מוכרחים לשמוע, כי הרי יכפו אתכם לכך, שאם-כן הלא מוטב כי תשמעו לאלתר. לפני כל צעד שאומר אדם לעשות, עליו לשמוע תחילה היטב ולהתבונן אם בצעד זה יעשה את רצון השם-יתברך, ואם לאו – אל יעשהו. וזהו פירושו של הכתוב: ''והיה עקב'' – והיה בכל צעד שתאמרו לעשות – ''תשמעון'' – תשמעו תחילה היטב אם הוא יהיה לרצון השם-יתברך אם חס-וחלילה לא. חכמינו אמרו: ''אין והיה אלא לשון שמחה''. וכך הוא איפוא פירושו של הכתוב: ''והיה'' – שמחה גדולה תהיה ברקיע, אם ''עקב'' – כאשר בסוף ימי הגלות, בעקבתא דמשיחא, יבואו על האדם מישראל נסיונות וקשים מרים, ובכל-זאת ''תשמעון'' – תוסיפו גם אז לשמוע בקול השם-יתברך ולשמור את תורתו, כי אז ישמח שמחה גדולה.

''את המשפטים האלה'' (ז, י''ב)
מה טעם הזכיר כאן הכתוב רק ''משפטים''? לפי שבני-ישראל במדבר היו ''דור דעה'', אשר במשך ארבעים שנה עמדו בנסיונות קשים עד מאוד, ומצוות התורה נעשו חלק מן ה''אני'' שלהם, כך שאפילו החוקים היו להם למשפטים. כלל לא היו מסוגלים להבין אחרת ונפשם הגדולה השיגה גם את החוקים כמו משפטים.

''ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה'' (ז, י''ד)
מצינו במדרש, שלפיכך היתה רבקה עקרה, כדי שלא יאמרו אומות-העולם כי ברכתם אשר ברכוה: ''אחותנו את היי לאלפי רבבה'', היא אשר השפיעה עליה ללדת בנים. אומר איפוא כאן הכתוב: ''ברוך תהיה מכל העמים'' – אף כי כל העמים יברכוך, בכל זאת לא יהא בכך משום מניעה לפריונך ורבייתך, ו''לא יהיה בך עקר ועקרה'' – שלא יושם לב לזה שיאמרו כי הדבר הוא בזכות ברכתם.

''כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישם, לא תירא מהם'' (ז, י''ז-י''ח)
ב''חובת הלבבות'' מסופר על חסיד אחד שאמר, כי בוש ונכלם הוא להתיירא מפני מי בעולם, פרט להשם-יתברך. אם אדם מחבב את רעהו, חולק לו כבוד או מודה לו בעד טובה שעשה עמו, אין זה פוגם כלל באהבת השם או בכבוד השם. מה שאין כן לגבי יראה, שאם מתיירא אדם מפני בשר-ודם, הרי זה סימן מובהק שיראת-השם שבו אינה שלמה ותמימה. אם אדם מתיירא באמת מפני השם-יתברך, שוב לא יוכל להתיירא מפני יצור שלו. לפיכך אמרה תורה: ''לא תערוץ מפניהם'' – מפני העמים – ''כי ה...גדול ונורא'' – רק הוא נורא, ואם תערוץ ותירא מהם יהיה זה פגם במוראך מפני השם-יתברך.

''לא תוכל כלתם מהר פן תרבה עליך חית השדה'' (ז, כ''ב)
והלא יכול היה השם-יתברך לעשות כך, שלא תוכלנה החיות להזיק? ברם, זה שאנו רואים פעמים רבות כי מתפללים אנו ואין אנו נענים, ולפעמים גם צדיקים אינם נענים לאלתר, ברי זה בכדי שלא תבטל הבחירה החפשית שניתנה לאדם; שכן אם כל תפילה ותפילה של צדיק תיענה לאלתר, יהפכו הכל לצדיקים ולא תהיה עוד בחירה.

והנה, חכמינו אמרו: ''בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש-ברוך-הוא: רבונו של עולם, מה לילוד-אשה בינינו? אמר להן: לקבל תורה בא, אמרו לפניו: חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרונ ובן-אדם כי תפקדנו...אמר לו הקדוש-ברוך-הוא למשה: החזיר להן תשובה...אמר לפניו: רבונו-של-עולם, תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה: אנכי ה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים – אמר להן: למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהא לכם? שוב מה כתיב בה: לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, בין עמים אתם שרויים שעובדים עבודה-זרה? שוב מה כתיב בה: זכור את יום השבת לקדשו – כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות? שוב מה כתיב בה: לא תשא – משא ומתן יש ביניכם?...כבד את אביך ואת אמך – אב ואם יש לכם?...לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב – קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם? מיד הודו לו להקדוש-ברוך-הוא''. הרי נמצינו למדים מכאן, שאלמלא היתה בחירה לאדם היו המלאכים מנצחים בטענתם, שאין לתת את התורה לבשר-ודם ילוד-אשה.

זהו שאומר הכתוב: ''לא תוכל כלותם מהר'' – לא תוכל לכלות את העמים ללא כל קשיים, שאם כן הרי תתבטל הבחירה לכשיראה העולם כי הכל מתנהל שלא כדרך הטבע, ואם לא תהא בחירה הרי ממילא ''תרבה עליך חיית השדה'' – החיות-הקודש, שרפים ואופנים שברקיע, ירבו ויתגברו עליך בטענתם כי אין לתת את התורה לבשר-ודם, כיון ששוב לא יהא מקום לתירוץ שיש יצר-הרע לאדם.

''למען ענתך לנסתך לדעת את אשר בלבבך...ויענך וירעבך ויאכלך את המן'' (ח, ב-ג)
שנינו במשנה: ''כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל'' (אבות פ''ו, מ''ד). כידוע אפשר היה לחוש במן את טעמם של המאכלים המובחרים ביותר בעולם. זה היה איפוא הנסיון – לראות אם יסתפקו לטעום במן רק את טעמה של פת-במלח, כדי שיוכלו לזכות בתורה. היינו: ''לדעת את אשר בלבבך'' – מה תבא כוונתך שעה שתאכל את המן, אם תתן דעתך על מטעמים ומעדנים, או על פת-במלח בלבד. מכאן שמדליקין נרות בשבת (ילקוט). אף-על-פי שהמן היה מחונן בכל הטעמים שבעולם, בכל-זאת התאוננו בני-ישראל ואמרו: ''ועתה נפשנו יבישה אין כל בלתי אל המן עינינו'' (במדבר י''א, ו) – ואמרו על כך חכמינו, לפי שלא ראו אלא את המן בלבד ולכן לא ידעו שובע, כשם שסומא אוכל ואינו שבע. הרי למדים אנו מכאן שלצורך עונג-שבת יש להדליק נרות בשעה סעודת- השבת, למען אפשר היה לראות את המאכלים ולאכול לשובע. ובכן, מזה שאמרה תורה על המן: ''ויענך וירעיבך'', מכיון שלא ראו את אשר אכלו – יש להביא ראיה שמדליקין נרות בשבת, כדי שהאכילה לא תהא בגדר עינוי אלא עונג-שבת.

''כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם'' (ח, ג)
בעצם קשה להבין, היאך יכולה הנשמה, שכל עצמה אינה אלא רוחניות, להיות ניזונה ממאכל חומרי?

ברם, מכיון שכל עצם נברא אינו מתקיים אלא בכוח דיבורו של השם-יתברך בשעת הבריאה (''בדבר ה שמים נעשו'', ''בעשרה מאמרות נברא העולם'') – הרי אותו כוח של הדיבור האלוהי הטמון בתוך המאכל, הוא המזון לנשמה. שעה שאדם-מישראל נוטל פרי ואומר: ''ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם'', מתעוררים הכוחות הרוחניים הפנימיים שטמונים בתוך הפרי מכוח הדיבור האלוהי בשעת הבריאה, והם מהווים מזון רוחני עבור הנשמה. זהו שאומר הכתוב: ''אל על הלחם לבדו יחיה האדם'' – לא על הלחם החיצוני הגשמי חי האדם – ''כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם'' – כי אם בזכות הדיבור שיצא מפי השם-יתברך בשעת הבריאה, הנותן כוח קיום ללחם, שכן כוח רוחני זה הוא הוא המזון לנשמה.

''ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם'' (ח, ט)
מה רבותא היא זו, שלאחרי כל הברכות לא יהיה שם עוני ומחסור? ברם, דרכו של עולם שהעני אוכל פת בלבד ואילו עשיר מלפת את הפת במאכל כלשהו כדי להוסיף טעימות לפת. לפיכך אמרה תורה, כי לחמה של ארץ-ישראל יהא כה משובח וטעים, עד שאפילו העשיר יאכלנו בלי מאכל-לווי.

''ארץ אשר אבניה ברזל...ואכלת ושבעת וברכת'' (ח, ט-י)
הלא הברזל אינו ניתן לאכילה ואם-כן יאה היה לומר ''ואכלת ושבעת'' לפני-כן, אחרי הפסוק: ''ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון, ארץ זית שמן ודבש'', ולא כאן אחרי: ''אבניה ברזל''? ברם, את הפסוק ''ארץ חטה ושעורה'' דרשו חכמינו על השעורים שבתורה מרומזים כולם בפסוק זה (ברכות מ''א).

והנה מצינו בגמרא: ''אלף ושבע מאות קלין וחמורין וגזירות שוות ודקדוקי סופרים, נשתכחו בימי אבלו של משה – אף על פי כן החזירן עתניאל בן קנז בפלפולו'' (תמורה ט''ז). כן דרשו חכמינו על הפסוק: ''אשר אבניה ברזל'' – ''אל תקרי אבניה אלא בוניה, אלו תלמידי-חכמים שעוסקים בבנינו של עולם ומחדדים זה את זה כברזל'' (תענית ד).

וכן ידוע מה שאמרו חכמינו, שלפיכך השם-יתברך נושא פניו לישראל, על שום שהם מדקדקים על עצמם לברך אפילו על שיעור כזית או כביצה, אף שאין חיוב לברך אלא על אכילה כדי שביעה, ככתוב: ''ואכלת ושבעת וברכת''. זהו איפוא המשכם של הפסוקים. בראשונה נאמר הפסוק: ''ארץ חטה ושעורה'', שבו מרומזים השעורים שבתורה. ברם, שעורים אלו הלא נשתכחו בימי אבלו של משה ואם כן לא היו ישראל יודעים להחמיר על עצמם ולברך אפילו על כזית וכביצה, ואז ממילא לא היתה נשיאת-פנים לישראל – לפיכך מוסיפה התורה מיד: ''ארץ אשר אבניה ברזל'' – שבארץ ישראל מצויים תלמידי-חכמים מופלגים שמחדדים זה את זה כברזל ובפלפולם החזירו את כל אשר נשתכח וחזרו וחדשו את השעורים – הרי ממילא יתכן ''ואכלת ושבעת וברכת'' – אפילו על כזית או על כביצה.

''השמר לך פן תשכח את ה אלהיך''(ח, י''א)
הרבי ר בונם מפשיסחה ז''ל נכנס פעם אצל הרבי מלובלין ז''ל ומצאו שהוא מודאג ביותר. משראהו הרבי מלובלין התאונן לפניו, שזה עתה עבר על לאו מפורש שבתורה: ''השמר לך פן תשכח את ה אלהיך'' – הוא הסיח לרגע את דעתו מהשם-יתברך. נענה הרבי ר בונם ואמר: ''הדין הוא לגבי שיכחה כי עומר בן סאתיים אינו בגדר שיכחה, לפי שמחמת גודל חשיבותו הריהו שכוח ולבסוף זכור – שחזקה על בעל-הבית שייזכר בו מיד. הוא הדין גם במר. היסח-הדעת של רגע אחד אינו בגדר שכחה, שכן חזקה עליו שמיד ישוב וייזכר והיינו לבסוף זכור, ואין לו איפוא כל סיבה לדאגה''. ''יישר כוח! החייתני!'' – קרא הרבי מלובלין ז''ל.

''המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש ועקרב וצמאון אשר אין מים המוציא לך מים מצור החלמיש'' (ח,ט''ו)
מצינו בירושלמי: ''חברבר זה (מין נחש) כשהוא נושך לאדם, אם האדם קדם למים – החברבר מת, ואם החברבר קדם למים – האדם מת. אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא שהיה עומד ומתפלל ובא חברבר והכישו ולא הפסיק את תפילתו. והלכו ומצאו אותו חברבר מת מוטל על פי חורו...אמר רב יצחק בר אלעזר: ברא לו הקדוש-ברוך-הוא מעין תחת כפות רגליו''. לפיכך אמרה תורה: ''המוליכך במדבר...נחש שרף ועקרב'' – השם-יתברך הוליכך במקום שורץ רמשים ארסיים, ''וצמאון אשר אין מים'' – וגם מים לא היה שם, אף-על-פי-כן ניצלת ממות. שכן ''המוציא לך מים מצור החלמיש'' – בדרך נס פתח לך השם-יתברך מעינות מי מתוך הסלע וכך ניתנה לך האפשרות להקדים אל המים לפני הנחש ולהינצל מהכשתו.

מאורי הדורות בראי הפרשה
"ואנכי עמדתי בהר כימים הראשונים ארבעים יום וארבעים לילה" [י/י] – פרפראות לתורה: באחד משיעורי התורה, ניגש תלמיד בוגר בשנים אל העלם הגאון יוסף רוזין ושאלו בתרעומת: מדוע אינך לומד בעמידה, כיתר הבחורים? השיב לו: מיום שעמדתי על דעתי, איני עושה דבר, אלא לפי מה שהורו לנו חכמים. במס' מגילה כא, נאמר: כתוב אחד אומר (עקב ט/ט) "ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה" וכתוב אחד אומר "ואנכי עמדתי בהר" - אמר רב: עומד ולומד יושב ושונה. מכאן אתה למד, המשיך ר' יוסף את דבריו, שלימוד דבר חדש ראוי שייעשה בעמידה ושינון הדברים בישיבה...הואיל וב"ה השלמתי כל הש"ס והפוסקים, הריני עכשיו רק משנן את תלמודי ואיני לומד דבר חדש. כששמע התלמיד את דברי יוסף, השיב בעקימת שפתים: לעולם יש בפיך מאמר חז"ל כתנא דמסייע. התחייך יוסף וענה: אם לא נוחים לך דברי הגמרא, הנה נאמר בתורה "ושננתם לבניך ודברתם בם בשבתך...".

רבי יוסף רוזין בר' פישל רוזין נולד בשנת תרי"ח (1858 למנינם) בעיר רוגאצ'וב בבלארוס וע"ש עירו כונה "הרוגוצ'ובר" או "הגאון הרוגוצ'ובי". בעודו ינוקא, גילה כשרונות אדירים ואביו הביאו לפני רבו האדמו"ר "צמח צדק", שיברכו בלמדנות גדולה. בהגיעו לגיל בר המצוה, החל ללמוד עם ר' חיים מבריסק אצל אביו הגאון ר' יוסף דוב בר סולובייצ'יק ["בית הלוי"]. בהיותו בן 30 שנים, והוא כבר גאון נודע, נתמנה ע"י האדמו"ר מליובאוויטש ר' שלום דובער שניאורסון לרב חסידי חב"ד בדווינסק שברוסיה הלבנה. כותב עליו הרב שלמה זווין: "הרוגאצ'ובי היה "חד בדרא" לא במליצה ולא בשגרה. לא נמצא שני לו בדורנו, וגם בדורות הרבה לפניו ולאחריו, בחינת ידיעה בקיאותית מופלאה של כל התורה כולה, לכלליה ולפרטיה ולפרטי פרטיה לחדרי חדריה ולעמקי סתריה". חיבר פירוש על הרמב"ם [ב' כרכים], פירוש עה"ת [ג' כרכים] ושו"ת ולכולם קרא בשם "צפנת פענח". נפטר בשנת תרצ"ו (1936 למנינם).
מב"י


סיפורים לשבת

א'
בְּאַחַת מֵעַיְרוֹת רוּסְיָה יֵשׁ עַד הַיּוֹם מִקְוֶה יָשָׁן, שֶׁכְּבָר מִזְּמַן אֵין אִישׁ טוֹבֵל בּוֹ. הַמִּקְוֶה חָרֵב וְנָטוּשׁ, אֲבָל סִפּוּרוֹ מוֹסִיף לִחְיוֹת וְהוּא רָשׁוּם בְּסֵפֶר דִּבְרֵי-הַיָּמִים שֶׁל יְהוּדֵי רוּסְיָה. לֹא בִּזְכוּת יָפְיוֹ וַהֲדָרוֹ שֶׁל הַמִּקְוֶה, שֶׁכֵּן מֵעוֹלָם לֹא הָיָה יָפֶה וּמְהֻדָּר, אֶלָּא בִּגְלַל הָאִישׁ שֶׁבָּנָה אוֹתוֹ.

הַיָּמִים יְמֵי רֵאשִׁיתָהּ שֶׁל הַמַּהְפֵּכָה הַקּוֹמוּנִיסְטִית. טְרוֹצְקִי, מִדְּמֻיּוֹתֶיהָ הַמֶּרְכָּזִיּוֹת שֶׁל מִפְלֶגֶת הַשִּׁלְטוֹן וּמִמְּקֹרָבָיו הַבְּכִירִים שֶׁל לֶנִין, מְמַלֵּא כִּכָּרוֹת בַּהֲמוֹנִים הַבָּאִים לְהַאֲזִין לוֹ וּלְמִשְׁנָתוֹ. בֵּין מִשְׁתַּתְּפֵי הָעֲצָרוֹת לֹא-מְעַט צְעִירִים יְהוּדִים הַנִּסְחָפִים אַחַר הַיְּהוּדִי הַמִּתְבּוֹלֵל, מִגְּדוֹלֵי הָרֶטוֹרִיקָנִים בְּכָל הַזְּמַנִּים.

גַּם שְׁלֹמֹה-זַלְמָן, 'שְׁלוֹזְמֶן' בְּפִי יְדִידָיו, אֶחָד מֵהֶם. צָעִיר תּוֹסֵס וְנִמְרָץ, הַנִּשְׁבֶּה בְּמִקְסַם-הַשָּׁוְא שֶׁל הַמַּהְפֵּכָה, שֶׁמַּבְטִיחָה שִׁחְרוּר, צֶדֶק וְשִׁוְיוֹן לַכֹּל.

הוּא עוֹזֵב אֶת בֵּית-הוֹרָיו. עִם חֲבוּרָה שֶׁל צְעִירִים אֲחֵרִים הוּא מֵקִים בְּאֶחָד מִבָּתֵּי הָעֲיָרָה גַּרְעִין פָּעִיל שֶׁל הַמִּפְלָגָה הַקּוֹמוּנִיסְטִית. שְׁלוֹזְמֶן פּוֹרֵק מֵעָלָיו עֹל תּוֹרָה וּמִצְווֹת וּמַשְׂבִּיעַ אֶת הוֹרָיו צַעַר וּבוּשָׁה.

הַזְּמַן חוֹלֵף וּבֵינְתַיִם הוֹלְכִים הוֹרָיו שֶׁל שְׁלוֹזְמֶן לְעוֹלָמָם. שְׁלוֹזְמֶן מַמְשִׁיךְ בְּדַרְכּוֹ הַמִּתְנַכֶּרֶת לַיַּהֲדוּת, אוּלָם הַחֲבוּרָה אֵינָהּ מִסְתַּפֶּקֶת בַּזֹאת. בְּאוֹתָם יָמִים שֶׁל תֹּהוּ-וָבֹהוּ, כַּאֲשֶׁר בִּרְחוֹבוֹת רוּסְיָה נִטָּשִׁים קְרָבוֹת עַזִּים בֵּין הַ'לְּבָנִים' לָ'אֲדֻמִּים', הָיוּ גַּם שְׁלוֹזְמֶן וַחֲבוּרָתוֹ חֵלֶק מֵהַהֶפְקֵרוּת הַכְּלָלִית. כְּמוֹ הָאֲחֵרִים, גַּם הֵם שָׁלְחוּ יְדֵיהֶם לֹא-פַּעַם בִּגְנֵבָה וּבְבִזָּה.

חָלְפוּ עוֹד כַּמָּה שָׁנִים, וְהִנֵּה שָׁנָה אַחַת, בְּהַגִּיעַ הַ'יָּארְצַיְּט' (יוֹם-הַשָּׁנָה) שֶׁל אָבִיו, הִתְעוֹרֵר בְּלִבּוֹ שֶׁל שְׁלוֹזְמֶן רָצוֹן מוּזָר לוֹמַר 'קַדִּישׁ' בְּמִנְיָן. הוּא הִגִּיעַ לְאֶחָד מִשְּׁלֹשֶׁת בָּתֵּי-הַכְּנֶסֶת בָּעֲיָרָה.

הַקּוֹמוּנִיסְט הַצָּעִיר לֹא הֶעֱרִיךְ נָכוֹן אֶת שֶׁעָתִיד לְהִתְרַחֵשׁ. אַךְ דָּרְכוּ רַגְלָיו עַל מִפְתַּן בֵּית-הַכְּנֶסֶת, הִתְרוֹקֵן הַמָּקוֹם בְּאַחַת. קֹמֶץ הַמִּתְפַּלְּלִים שֶׁשָּׁהָה בּוֹ נָס עַל נַפְשׁוֹ מֵרֹב פַּחַד. מִי יוֹדֵעַ מָה יְעוֹלֵל פִּרְחָח זֶה – חָשְׁבוּ הָאֲנָשִׁים בְּלִבָּם – עַל מִי יַלְשִׁין וְאֶת מִי יַטְעִים מִנַּחַת-זְרוֹעוֹ.

שְׁלוֹזְמֶן נִדְהַם וְנִפְגַּע כְּאֶחָד. הוּא יָדַע אֶת מִקּוּמָם שֶׁל שְׁאָר בָּתֵּי-הַכְּנֶסֶת בָּעֲיָרָה וּפָנָה לְבֵית-כְּנֶסֶת שֵׁנִי. הַמַּחֲזֶה הַקּוֹדֵם חָזַר וְנִשְׁנָה גַּם הַפַּעַם. רֹב מִתְפַּלְּלֵי בֵּית-הַכְּנֶסֶת מִהֲרוּ לִנְטֹשׁ אֶת הַמָּקוֹם וְהוֹתִירוּ אֶת שְׁלוֹזְמֶן כִּמְעַט לְבַדּוֹ.

דַּוְקָא בְּרִיחַת אֶחָיו הַיְּהוּדִים מִפָּנָיו הִבְהִירָה לוֹ עַד כַּמָּה הִתְרַחֵק מֵעַמּוֹ. הַקֹּשִׁי שֶׁנִּצַּב בְּדַרְכּוֹ לְמַמֵּשׁ אֶת מְבֻקָּשׁוֹ, רַק הִגְבִּיר אֶצְלוֹ אֶת הָרָצוֹן לוֹמַר 'קַדִּישׁ'. הוּא חָשׁ דַּחַף פְּנִימִי גּוֹבֵר וְהוֹלֵךְ לוֹמַר 'קַדִּישׁ' אַחַר אָבִיו.

בְּרֹאשׁ מֻרְכָּן שֵׂרַךְ שְׁלוֹזְמֶן אֶת רַגְלָיו לְעֵבֶר בֵּית-הַכְּנֶסֶת הַשְּׁלִישִׁי בָּעֲיָרָה. זֶה הָיָה בֵּית-כְּנֶסֶת שֶׁל חֲסִידִים. הוּא נִכְנַס פְּנִימָה עַל בְּהוֹנוֹתָיו, כְּאִלּוּ בִּקֵּשׁ שֶׁלֹּא לְהַבְהִיל אֶת הַמִּתְפַּלְּלִים. הַמִּתְפַּלְּלִים הִבִּיטוּ בּוֹ בַּחֲשָׁשׁ, אַךְ לֹא בָּרְחוּ מִפָּנָיו. אֶחָד מֵהֶם, זָקֵן מֻפְלָג שֶׁכְּבָר רָאָה רַבּוֹת בְּחַיָּיו, הִתְקָרֵב אֵלָיו. הַצָּעִיר רָאָה מוּלוֹ זוּג עֵינַיִם מְפִיקוֹת טוּב-לֵב.

"מָה רְצוֹנְךָ, אִינְגְּלֶ'ה (=יֶלֶד)?", שָׁאַל בְּחִבָּה מֻפְגֶּנֶת וְהֵנִיחַ יָד כְּחוּשָׁה עַל כְּתֵפוֹ הַמּוּצָקָה שֶׁל שְׁלוֹזְמֶן.

"'קַדִּישׁ', 'קַדִּישׁ' בִּרְצוֹנִי לוֹמַר", עָנָה שְׁלוֹזְמֶן בְּמַבָּט נִכְלָם.

"וּתְפִלִּין כְּבָר הֵנַחְתָּ הַיּוֹם?", שָׁאַל הַזָּקֵן. שְׁלוֹזְמֶן שֶׁלֹּא הִתְכַּוֵּן כְּלָל לְהָנִיחַ תְּפִלִּין, הִתְקַשָּׁה לְסָרֵב לַזָּקֵן הֶחָבִיב שֶׁקִּבֵּל אֶת פָּנָיו בִּמְאוֹר-פָּנִים. הוּא הֵנִיד רֹאשׁוֹ בִּשְׁלִילָה. מִיָּד הוֹצִיא הַזָּקֵן מֵחֵיקוֹ זוּג תְּפִלִּין וְסִיֵּעַ לִשְׁלוֹזְמֶן לִכְרֹךְ אוֹתָן עַל זְרוֹעוֹ וְעַל רֹאשׁוֹ.

הַזָּקֵן סָקַר בְּעֵינָיו אֶת בֵּית-הַכְּנֶסֶת לְוַדֵּא שֶׁיֵּשׁ בַּמָּקוֹם עֲשָׂרָה, וּלְאַחַר מִכֵּן הִכָּה בְּיָדוֹ עַל הַשֻּׁלְחָן. "קַדִּישׁ יָתוֹם!", הִכְרִיז וְתָקַע בְּיָדָיו שֶׁל שְׁלוֹזְמֶן סִדּוּר. בְּאֶמְצַע הַקַּדִּישׁ נֶחְנַק קוֹלוֹ שֶׁל שְׁלוֹזְמֶן מֵהִתְרַגְּשׁוּת. מִסָּבִיב הִבִּיטוּ בּוֹ הַחֲסִידִים בְּעֵינַיִם בּוֹחֲנוֹת וּמִשְׁתָּאוֹת.

חֲבֵרָיו שֶׁל שְׁלוֹזְמֶן, שֶׁנֶּעֱלַם מֵהֶם לְפֶתַע בְּבָקְרוֹ שֶׁל יוֹם, חִכּוּ לוֹ, אַךְ לַשָּׁוְא. שְׁלוֹזְמֶן לֹא חָזַר עוֹד אֵלֵיהֶם. בֵּית-הַכְּנֶסֶת שֶׁל הַחֲסִידִים הָיָה לְבֵיתוֹ הַשֵּׁנִי. כָּל שָׁעָה פְּנוּיָה שֶׁלּוֹ בִּלָּה שָׁם, בְּחֶבְרַת הַחֲסִידִים. שְׁלוֹזְמֶן חָזַר בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה וְנֶהֱפַךְ לְאֶחָד מֵהַחֲבוּרָה.

שִׁלְטוֹנוֹת הַמַּהְפֵּכָה סָגְרוּ אֶת הַמִּקְוֶה הַיָּחִיד שֶׁהָיָה בָּעֲיָרָה. הֵם נִמְּקוּ זֹאת בְּסִבּוֹת בְּרִיאוּתִיּוֹת, אַךְ בָּרוּר הָיָה כִּי הַסִּבָּה הָאֲמִתִּית הִיא מִלְחַמְתָּם כְּנֶגֶד הַדָּת. שְׁלוֹזְמֶן הֶחְלִיט לְקַבֵּל עָלָיו אֶת הַמְּשִׂימָה הַקָּשָׁה וְהַמְּסֻכֶּנֶת.

מֵאֲחוֹרֵי בֵּית-הַכְּנֶסֶת שָׁכַן יַעַר עָבוֹת. בְּעֵצָה אַחַת עִם חֲבֵרָיו הַמִּתְפַּלְּלִים, הֶחְלִיט שְׁלוֹזְמֶן כִּי זֶה הַמָּקוֹם הַמַּתְאִים לַהֲקָמַת הַמִּקְוֶה. בְּמֶשֶׁךְ לֵילוֹת אֲרֻכִּים יוֹצֵא הָיָה אֶל הַיַּעַר, כְּשֶׁבְּיָדָיו כְּלֵי-עֲבוֹדָה. הוּא חָפַר חֲפִירָה, יָצַק יְצִיקָה, וּלְבַסּוֹף בָּנָה סְבִיבָהּ בִּיתָן קָטָן. הַבִּיתָן הֻסְתַּר בְּאֶמְצְעֵי-הַסְוָאָה נוֹסָפִים.

מִקְוֵה הַטָּהֳרָה הַזֶּה שִׁמֵּשׁ אֶת תּוֹשָׁבֵי הָעֲיָרָה עוֹד שָׁנִים רַבּוֹת, לְרַבּוֹת בַּזְּמַנִּים הַקָּשִׁים בְּיוֹתֵר. גַּם שְׁלוֹזְמֶן עַצְמוֹ, הֲלוֹא הוּא שְׁלֹמֹה-זַלְמָן, לֹא וִתֵּר מֵאָז עַל טְבִילָה בְּמִקְוֶה, אֲפִלּוּ יוֹם אֶחָד.

ב'
בְּיַרְכְּתֵי הָעִיר וִילְנָה הִתְעַקְּלָה סִמְטָה קְטַנָּה וְצָרָה שֶׁנִּקְרְאָה בְּפִי כֹּל 'סִמְטַת גִּיטָה-טוֹיְבָּה', מִי הָיְתָה גִּיטָה-טוֹיְבָּה זוֹ וּבַמֶּה זָכְתָה שֶׁסִּמְטָה בְּעִיר כֹּה נִכְבָּדָה תִּקָּרֵא עַל שְׁמָהּ?

סִפּוּרָהּ שֶׁל גִּיטָה-טוֹיְבָּה מַחְזִיר אוֹתָנוּ אֶל יָמֶיהָ הַגְּדוֹלִים שֶׁל וִילְנָה. לַמְדָנִים רַבִּים וּמֻפְלָגִים מִלְּאוּ אֶת הָעִיר וְאֶת בָּתֵּי הַמִּדְרָשׁ שֶׁלָּהּ. אֶחָד הַמְּיֻחָדִים שֶׁבָּהֶם הָיָה רַבִּי מָרְדְּכַי אֶפְּשְׁטֵין, בְּנוֹ שֶׁל הַגָּאוֹן רַבִּי אַרְיֵה-לֵיְבּ, רַבָּהּ שֶׁל קֶנִיגְסְבֶּרְג. רַבִּי מָרְדְּכַי הָיָה בַּעֲלָהּ שֶׁל אוֹתָהּ גִּיטָה-טוֹיְבָּה.

רַבִּי מָרְדְּכַי נִמְנָה עִם יְחִידֵי הַסְּגֻלָּה אֲשֶׁר הֵמִיתוּ אֶת עַצְמָם בְּאָהֳלָהּ שֶׁל תּוֹרָה. רַעְיָתוֹ, גִּיטָה-טוֹיְבָּה, נָשְׂאָה לְבַדָּהּ בְּעֹל אַחְזָקַת הַבַּיִת וּפַרְנָסַת בְּנֵי הַמִּשְׁפָּחָה. הִיא לֹא בָּחֲלָה בְּשׁוּם מְלָאכָה, וּבִלְבַד שֶׁיִּהְיֶה בָּהּ כְּדֵי לְהָבִיא פְּרוּטוֹת אֲחָדוֹת לַמִּשְׁפָּחָה.

אוֹתוֹ עֶרֶב שָׂרְרָה בְּבֵיתָם הַדַּל שֶׁל רַבִּי מָרְדְּכַי וְגִיטָה-טוֹיְבָּה אֲוִירָה קָשָׁה. כְּבָר יָמִים אֲחָדִים שֶׁיָּדֶיהָ לֹא הִשִּׂיגוּ כָּל מְלָאכָה. הַפְּרוּטוֹת הָאַחֲרוֹנוֹת כָּלוּ וְעִמָּן פֵּרוּרֵי הַמָּזוֹן הָאַחֲרוֹנִים. הָאֵם הָאֻמְלָלָה נֶאֶלְצָה לְהַשְׁכִּיב אֶת יְלָדֶיהָ לִישֹׁן כְּשֶׁהֵם רְעֵבִים.

בִּשְׁעַת לַיְלָה מְאֻחֶרֶת שָׁב רַבִּי מָרְדְּכַי מִבֵּית הַמִּדְרָשׁ. עֵינֶיהָ שֶׁל גִּיטָה-טוֹיְבָּה הָיוּ אֲדֻמּוֹת מִבְּכִי. מְנַת הָאֹכֶל הַזְּעוּמָה שֶׁרְגִילָה הָיְתָה לְקַדֵּם אֶת פְּנֵי בַּעֲלָהּ בְּשׁוּבוֹ, גַּם הִיא נֶעֶדְרָה מִן הַשֻּׁלְחָן. רַבִּי מָרְדְּכַי רָאָה וְהֵבִין וְלֹא אָמַר מִלָּה. הוּא הִתְיַשֵּׁב עַל מְקוֹמוֹ, נָטַל סֵפֶר כָּלְשֶׁהוּ, כְּאִלּוּ בִּקֵּשׁ לְהַשְׁקִיט בְּאֶמְצָעוּתוֹ אֶת רַעֲבוֹנוֹ. גִּיטָה-טוֹיְבָּה, שֶׁרָאֲתָה בַּמַּצָּב מֵעֵין כִּשָּׁלוֹן אִישִׁי שֶׁלָּהּ, לֹא הִצְלִיחָה לַעֲצֹר בְּעַד הָאֲנָחָה הַכְּבֵדָה שֶׁפָּרְצָה מֵעִמְקֵי לִבָּהּ.

נְקִישׁוֹת קַלּוֹת קָטְעוּ אֶת מַחְשְׁבוֹתֶיהָ הַנּוּגוֹת. בַּפֶּתַח נִצַּב יְהוּדִי אַלְמוֹנִי. רַבִּי מָרְדְּכַי נִגַּשׁ אֵלָיו כְּדֵי לְקַבֵּל אֶת פָּנָיו וּלְהַזְמִינוֹ פְּנִימָה. הָאִישׁ סִפֵּר כִּי הוּא רָגִיל לְשׁוֹטֵט בַּדְּרָכִים, וְכַאֲשֶׁר הִבְחִין בָּאוֹר הַבּוֹקֵעַ מִן הַבַּיִת בִּקֵּשׁ לְהִכָּנֵס פְּנִימָה כְּדֵי לְהָשִׁיב אֶת נַפְשׁוֹ.

לִבּוֹ שֶׁל רַבִּי מָרְדְּכַי, שֶׁהֵבִין אֶת הָרֶמֶז שֶׁבְּדִבְרֵי הַהֵלֶךְ, נִחְמַץ. הוּא הִתְנַצֵּל לְפָנָיו בְּצַעַר עַל שֶׁאֵין לוֹ בַּמֶּה לְכַבְּדוֹ. הָאִישׁ נָתַן בְּרַבִּי מָרְדְּכַי מַבָּט מֵבִין וְהִנְהֵן בְּרֹאשׁוֹ לְאוֹת הִשְׁתַּתְּפוּת. רַבִּי מָרְדְּכַי תָּמַהּ בֵּינוֹ לְבֵין עַצְמוֹ אִם כְּבָר רָאָה אֵי-פַּעַם אֶת פָּנָיו שֶׁל הַהֵלֶךְ. אֶפְשָׁר שֶׁהוּא אֶחָד מִן הַקַּבְּצָנִים הַמּוֹפִיעִים תָּדִיר בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ, הִרְהֵר.

לְפֶתַע, כְּאִלּוּ נִזְרְקָה בְּרֹאשׁוֹ שֶׁל הַהֵלֶךְ מַחְשָׁבָה חֲדָשָׁה, נִעֵר אֶת רֹאשׁוֹ וּפָנָה אֶל רַבִּי מָרְדְּכַי. "רוֹאֶה אֲנִי כִּי עֲנִיּוּתְכֶם רַבָּה עַד מְאוֹד", אָמַר. "יֵשׁ בְּפִי הַצָּעָה עֲבוּרְכֶם".

הוּא שָׁלַף מִכִּיסוֹ מַטְבֵּעַ יְקָר-עֶרֶךְ. "אַשְׁאִיר בְּיֶדְכֶם מַטְבֵּעַ זֶה, שֶׁמַּטְבֵּעַ שֶׁל בְּרָכָה הוּא. אִם תִּסְחֲרוּ בּוֹ, מֻבְטָחִים אַתֶּם שֶׁתַּצְלִיחוּ בְּמַעֲשֵׂיכֶם. אוּלָם בְּעוֹד שָׁנִים מִסְפָּר אָשׁוּב לְכָאן כְּדֵי לִטֹּל אוֹתוֹ מִיֶּדְכֶם בַּחֲזָרָה".

הַהֵלֶךְ פָּסַק לְרֶגַע מִדִּבּוּרוֹ, הֵרִים אֶת עֵינָיו אֶל רַבִּי מָרְדְּכַי וְהִמְשִׁיךְ: "אֶלָּא שֶׁהֵחָלְצוּתְכֶם מִן הָעֹנִי, אֲשֶׁר כָּמוֹהוּ כְּמָוֶת, תָּבוֹא עַל חֶשְׁבּוֹן אֲרִיכוּת חַיֵּיכֶם בָּעוֹלָם הַזֶּה. זְמַן קָצָר לְאַחַר שֶׁאָשׁוּב כְּדֵי לִטֹּל אֶת הַמַּטְבֵּעַ, תֵּאָלְצוּ לְהָשִׁיב אֶת נִשְׁמוֹתֵיכֶם לְבוֹרְאֲכֶם".

רַבִּי מָרְדְּכַי נִדְהַם מֵהַהַצָּעָה הַמַּפְתִּיעָה. "אֵינֶנִּי רַשַּׁאי לְהַחְלִיט עַל כָּךְ לְבַדִּי", אָמַר, וְקָרָא לְרַעְיָתוֹ. גִּיטָה-טוֹיְבָּה הִרְהֲרָה בַּהַצָּעָה וְהִכְרִיעָה לְקַבְּלָהּ. "כָּעֵת עָלֵינוּ לְהַאֲכִיל אֶת יְלָדֵינוּ. מַה שֶׁיִּהְיֶה בְּעוֹד שָׁנִים – יְרַחֵם ה'", אָמְרָה. וְכָךְ אָמְנָם נַעֲשָׂה. בְּטֶרֶם צֵאתוֹ לְדַרְכּוֹ הִפְקִיד הַהֵלֶךְ בִּידֵיהֶם אֶת הַמַּטְבֵּעַ.

דְּבָרָיו שֶׁל הָאִישׁ הַמִּסְתּוֹרִי הֵחֵלּוּ מִתְקַיְּמִים. לְמָחֳרָת יָצְאָה גִּיטָה-טוֹיְבָּה אֶל הַשּׁוּק וְרָכְשָׁה סְחוֹרָה בְּהַקָּפָה. כַּעֲבֹר זְמַן קָצָר הִצְלִיחָה לְמָכְרָהּ בִּסְכוּם כָּפוּל. הִיא הוֹסִיפָה לִסְחֹר גַּם בַּכֶּסֶף שֶׁקִּבְּלָה, וּבְכָל פַּעַם הַצְלָחָתָהּ גְּדֵלָה וְהוֹלֶכֶת.

בִּמְרוּצַת הַזְּמַן חָל מַהְפָּךְ גָּמוּר בְּרָמַת חַיֵּיהֶם שֶׁל רַבִּי מָרְדְּכַי וְרַעְיָתוֹ. הֵם עָבְרוּ לְדִירָה מְרֻוַּחַת, רָכְשׁוּ רָהִיטִים נָאִים וְיַלְדֵיהֶם הֻשְׁפְּעוּ כָּל טוּב. אוּלָם הַכֶּסֶף הָרַב לֹא פָּגַע כְּהוּא-זֶה בְּצִדְקוּתָהּ וּבִנְדִיבוּת לִבָּה שֶׁל גִּיטָה-טוֹיְבָּה. בְּכָל יוֹם הָיְתָה עוֹרֶכֶת חֶשְׁבּוֹן מְדֻקְדָּק מֵהַכְנָסוֹתֶיהָ, מַפְרִישָׁה אֶת הַמְּעַט הַדָּרוּשׁ לְצָרְכֵי הַבַּיִת, וְאֶת הָעִקָּר חִלְּקָה לַעֲנִיִּים.

חָלְפוּ שָׁנִים. יוֹם אֶחָד, כְּשֶׁהָיָה רַבִּי מָרְדְּכַי שָׁקוּעַ בְּתַלְמוּדוֹ, קָרַב אֵלָיו אָדָם. הָיָה זֶה הַהֵלֶךְ אֲשֶׁר פָּגַשׁ בְּאוֹתוֹ לֵיל רָעָב. פְּנֵי הַהֵלֶךְ הֵפִיקוּ צַעַר. "בָּאתִי לִגְבּוֹת בַּחֲזָרָה אֶת הַמַּטְבֵּעַ שֶׁלִּי", אָמַר.

רַבִּי מָרְדְּכַי, סָגַר אֶת סִפְרוֹ וְיַחְדָּו פָּנוּ הַשְּׁנַיִם אֶל בֵּיתוֹ, כְּדֵי לְסַלֵּק אֶת הַחוֹב. כְּשֶׁנִּכְנַס פְּנִימָה בִּקְּשָׁה גִּיטָה-טוֹיְבָּה מִן הַהֵלֶךְ לְהִכָּנֵס עִמָּהּ לְלִשְׁכָּתָהּ, שֶׁמִּמֶּנָּה נִהֲלָה אֶת עִנְיָנֶיהָ. הִיא הֵנִיחָה עַל הַשֻּׁלְחָן חֲבִילוֹת שֶׁל פִּנְקָסִים עֲבֵי-כֶּרֶס, רְשׁוּמִים בִּכְתַב יָדָהּ. "הֲרֵי לְפָנֶיךָ רְשִׁימַת כָּל רְוָחַי בַּשָּׁנִים שֶׁחָלְפוּ, וּלְצִדָּם פֵּרוּט מָלֵא שֶׁל הַשִּׁמּוּשׁ שֶׁנַּעֲשָׂה בָּהֶם. רְאֵה-נָא בְּעַצְמְךָ בְּכַמָּה מִן כֶּסֶף נֶהֱנֵינוּ אָנוּ, וְכַמָּה הֻקְדַּשׁ לְמַטְּרוֹת צְדָקָה וָחֶסֶד. גַּשׁ-נָא לְבֵית דִּין שֶׁל מַעְלָה וּשְׁאַל שָׁם אִם לֹא הָיִיתִי גַּבָּאִית נֶאֱמָנָה, וְאִם אָכֵן בִּרְצוֹנָם לְפַטְּרֵנִי מִמִּשְׂרָתִי זוֹ"...

וְאָכֵן, רַבִּי מָרְדְּכַי וְרַעְיָתוֹ, לֹא זוֹ בִּלְבַד שֶׁחַיֵּיהֶם לֹא קֻפְּדוּ, אֶלָּא שְׁנֵיהֶם זָכוּ לְשֵׂיבָה טוֹבָה. בְּכָל מֶשֶׁךְ חַיֵּיהֶם הָיָה הַדָּבָר סוֹד כָּמוּס בֵּינֵיהֶם. רַק בְּטֶרֶם מוֹתָהּ גִּלְּתָה גִּיטָה-טוֹיְבָּה לְמַכָּרֶיהָ אֶת מְקוֹר עָשְׁרָם הַפִּתְאוֹמִי וְאֶת דְּבַר הַמַּעֲשֶׂה הַמֻּפְלָא שֶׁמֵּאֲחוֹרָיו.

לְאַחַר מוֹתָהּ בִּקְּשׁוּ יְהוּדֵי וִילְנָה לְהַנְצִיחַ אֶת דְּמוּתָהּ שֶׁל הָאִשָּׁה הַמֻּפְלָאָה, וְהֶחְלִיטוּ לִקְרֹא אֶת סִמְטַת בֵּיתָהּ, אֲשֶׁר סְפוּגָה הָיְתָה בְּמַעֲשֵׂי הַחֶסֶד הָרַבִּים שֶׁעָשְׂתָה, עַל שְׁמָהּ.

ג'
הַצַּדִּיק רַבִּי נַפְתָּלִי מֵרוֹפְּשִׁיץ נוֹדַע בַּחֲרִיפוּתוֹ וּבִשְׁנִינוּתוֹ וְגַם בְּהִדּוּרוֹ הַמְּיֻחָד בְּמִצְוַת הַצְּדָקָה. הָיְתָה לוֹ יְכֹלֶת בִּלְתִּי-רְגִילָה לְהַשְׁפִּיעַ עַל אֲנָשִׁים, מִכָּל הַסּוּגִים, לִתְרֹם מִכַּסְפָּם לִצְדָקָה.

יוֹם אֶחָד הִתְגַּלְגֵּל לְפִתְחוֹ מִקְרֶה עָגוּם בִּמְיֻחָד. מִשְׁפָּחָה שְׁלֵמָה הֻשְׁלְכָה לְבוֹר-הַכֶּלֶא עַל לֹא עָוֶל בְּכַפָּהּ. הַדֶּרֶךְ הַיְּחִידָה לְהוֹצִיאָהּ לְחֵרוּת הָיְתָה כְּרוּכָה בְּמָמוֹן רַב. הֶחְלִיט הַצַּדִּיק לָצֵאת לְמַסָּע כְּדֵי לְגַיֵּס אֶת הַסְּכוּם הַדָּרוּשׁ.

מִכָּל עָרֵי הָאֵזוֹר בָּחַר רַבִּי נַפְתָּלִי לִפְתֹּחַ דַּוְקָא בָּעִיר טֶרְנוֹפּוֹל. בַּיָּמִים הָהֵם הֵחֵלָּה רוּחַ הַ'הַשְׂכָּלָה' לִמְשֹׁךְ אַחֲרֶיהָ רַבִּים מִיְּהוּדֵי גָּלִיצְיָה, בְּעִקָּר מִקֶּרֶב הַצְּעִירִים. הַלָּלוּ, שֶׁהִתְרַחֲקוּ מֵאוֹרְחוֹת הַמָּסֹרֶת הַיְּהוּדִית, בָּזוּ בִּמְיֻחָד לַחֲסִידִים וּלְרַבּוֹתֵיהֶם. הָעִיר טֶרְנוֹפּוֹל נֶחְשְׁבָה אָז מָעֹז הַהַשְׂכָּלָה שֶׁל גָּלִיצְיָה.

גַּבָּאֵי הַצְּדָקָה נָהֲגוּ לְהִתְרַחֵק מִטֶּרְנוֹפּוֹל, בְּיָדְעָם כִּי קְלוּשִׁים הַסִּכּוּיִים לְגַיֵּס בָּהּ יוֹתֵר מִכַּמָּה אֲגוֹרוֹת שְׁחוּקוֹת. מִשּׁוּם כָּךְ בִּקְּשׁוּ גַּם שַׁמָּשָׁיו שֶׁל רַבִּי נַפְתָּלִי מֵרוֹפְּשִׁיץ לְהָנִיאוֹ מִלָּצֵאת לְעִיר זוֹ. אֲבָל הַצַּדִּיק עָמַד עַל שֶׁלּוֹ. "הָכִינוּ לִי אֶת רְשִׁימַת עֲשִׁירֵי טֶרְנוֹפּוֹל וּכְתוֹבוֹתֵיהֶם", הוֹרָה לְשַׁמָּשָׁיו.

הַשַּׁמָּשִׁים עָשׂוּ כִּדְבַר רַבָּם, וְאַף הוֹסִיפוּ מִשֶּׁלָּהֶם – לְצַד כָּל שֵׁם מִשְּׁמוֹת הָעֲשִׁירִים רָשְׁמוּ הֶעָרוֹת עַל אִישִׁיּוּתוֹ שֶׁל הָאִישׁ וּמְאַפְיְנָיו. בִּמְיֻחָד בָּלְטוּ הֶעָרוֹתֵיהֶם אֲשֶׁר נִכְתְּבוּ בְּאוֹתִיּוֹת גְּדוֹלוֹת לְצַד שְׁמוֹתֵיהֶם שֶׁל שְׁלֹשָׁה מֵעֲשִׁירֵי טֶרְנוֹפּוֹל. הַלָּלוּ כֻּנּוּ – 'מַשְׂכִּיל', 'קַמְצָן', 'לַמְדָן'.

בַּשָּׁעָה הַיְּעוּדָה יָצְאוּ רַבִּי נַפְתָּלִי וְשַׁמָּשָׁיו לְטֶרְנוֹפּוֹל. הַ'מַּשְׂכִּיל' הוֹפִיעַ רִאשׁוֹן בָּרְשִׁימָה, וְעַל-כֵּן בֵּיתוֹ הָיָה הַכְּתֹבֶת הָרִאשׁוֹנָה שֶׁאֵלֶיהָ פָּנָה הַצַּדִּיק. אַךְ דָּרְכוּ רַגְלָיו עַל גֶּרֶם הַמַּדְרֵגוֹת הָרָחָב, הִתְנַפְּלָה עַל רַבִּי נַפְתָּלִי וּמְלַוָּיו עֲדַת כְּלָבִים אֵימְתָנִיִּים.

בְּאוֹתָהּ שָׁעָה עָמַד בַּעַל-הַבַּיִת בְּמִרְפֶּסֶת הַקּוֹמָה הָעֶלְיוֹנָה שֶׁל בֵּיתוֹ וְשָׁאַף אֲוִיר צַח לְרֵאוֹתָיו. כְּשֶׁהִבְחִין בָּרַבִּי וּבַחֲסִידָיו הַמִּתְקָרְבִים לְבֵיתוֹ, הִתְמַלֵּא לִבּוֹ בּוּז עָמֹק, שֶׁעַד מְהֵרָה הִתְחַלֵּף בַּהֲנָאָה. מִמְּרוֹמֵי הַמִּרְפֶּסֶת צָפָה בָּרַבִּי הַנֶּאֱבָק בְּאֶמְצָעוּת מַקְּלוֹ בַּכְּלָבִים הַנּוֹבְחִים, וְהַמַּחֲזֶה שִׁעְשֵׁעַ אוֹתוֹ.

כַּעֲבֹר כַּמָּה רְגָעִים הֶחְלִיט בַּעַל-הַבַּיִת לָרֶדֶת וּלְהִתְעַלֵּל מְעַט בָּאוֹרְחִים הַלֹּא-קְרוּאִים. הוּא פָּתַח אֶת דֶּלֶת בֵּיתוֹ לִרְוָחָה, וּבְחִיּוּךְ רָחָב פָּנָה אֶל הַצַּדִּיק מֵרוֹפְּשִׁיץ וְאָמַר: "פָּנֶיךָ מְעִידוֹת בְּךָ כִּי תַּלְמִיד-חָכָם אַתָּה; כֵּיצַד שָׁכַחְתָּ פָּסוּק מְפֹרָשׁ בַּתּוֹרָה – 'לָמָּה תַּכֶּה רֵעֶךָ'?".

הֶחְזִיר לוֹ רַבִּי נַפְתָּלִי מַבָּט חָרִיף וְהֵשִׁיב: "שְׁמַע-נָא, יַקִּירִי. מֵילֶא אֲנִי, מֻכְרָח הָיִיתִי לְהִתְגּוֹנֵן וְלַעֲמֹד עַל נַפְשִׁי מִפְּנֵי כְּלָבֶיךָ, שֶׁהִתְנַפְּלוּ עָלַי בַּחֲמַת-זַעַם; אַךְ עָלֶיךָ גְּדוֹלָה הַתְּמִיהָה, כֵּיצַד זֶה נוֹתַרְתָּ עַל עָמְדֶךָ בִּרְאוֹתְךָ אֶת כְּלָבֶיךָ יוֹצְאִים עָלַי לְמִלְחָמָה, כְּלוּם נִתְעַלְּמָה מִמְּךָ שְׁאֵלָתוֹ הַמְּפֻרְסֶמֶת שֶׁל מֹשֶׁה רַבֵּנוּ – 'הַאַחֵיכֶם יָבוֹאוּ לַמִּלְחָמָה וְאַתֶּם תֵּשְׁבוּ פֹה'?".

הַ'מַּשְׂכִּיל', שֶׁהֻפְתַּע מִן הַתְּשׁוּבָה הַשְּׁנוּנָה, נוֹכַח מִיָּד כִּי לְפָנָיו אוֹרֵחַ פִּקֵּחַ וְחָרִיף. הוּא הִזְמִינוֹ לְבֵיתוֹ, הִקְשִׁיב בִּתְשׂוּמַת-לֵב לְבַקָּשָׁתוֹ וְהֶעֱנִיק לוֹ סְכוּם הָגוּן.

לִקְרַאת צָהֳרַיִם הִגִּיעַ רַבִּי נַפְתָּלִי לְבֵיתוֹ שֶׁל הַ'קַּמְצָן'. דֶּלֶת הַבַּיִת נִפְתְּחָה וְעַל הַמִּפְתָּן עָמְדָה בַּעֲלַת-הַבַּיִת. בַּאֲרֶשֶׁת מִתְנַצֶּלֶת אָמְרָה: "בַּעֲלִי נָסַע אֶתְמוֹל לַעֲסָקָיו וְהוּא לֹא בַּבַּיִת". חָשׁ רַבִּי נַפְתָּלִי כִּי שֶׁקֶר בְּפִיהָ. רֶגַע קֹדֶם לָכֵן שָׁמַע קוֹל צָהֳלַת סוּסִים עוֹלָה מִן הָאֻרְוָה שֶׁבֶּחָצֵר. "אִם הַסּוּסִים כָּאן, גַּם בַּעַל-הַבַּיִת כָּאן", אָמַר בְּלִבּוֹ.

כְּשֶׁהִבְחִינָה הָאִשָּׁה בְּמַבְּטֵי הַסָּפֵק בְּעֵינֵי הָאוֹרֵחַ, הִכְשִׁילָהּ פִּיהָ: "אִם אֵינְכֶם מַאֲמִינִים, רַשָּׁאִים אַתֶּם לְהִכָּנֵס פְּנִימָה וּלְהִוָּכַח בְּמוֹ-עֵינֵיכֶם כִּי בַּעֲלִי אֵינֶנּוּ כָּאן", אָמְרָה. הִבִּיט רַבִּי נַפְתָּלִי בְּשַׁמָּשָׁיו בְּחִיּוּךְ שֶׁל מְשׁוּבָה וְאָמַר: "אִם נִתְּנָה הָרְשׁוּת, הָבָה נִכָּנֵס!".

כְּשֶׁנִּכְנְסוּ אֶל הַבַּיִת, הִבְחִינוּ בִּמְהֵרָה בְּבַעַל-הַבַּיִת הַמִּסְתַּתֵּר בְּמַחְסַן הַתֶּבֶן. בִּמְבוּכָה יָצָא מִתּוֹכוֹ, כְּשֶׁבְּגָדָיו מְלֵאִים שַׁרְכֵי קַשׁ וְתֶבֶן. נָתַן בּוֹ הַצַּדִּיק מֵרוֹפְּשִׁיץ מַבָּט מְחֻיָּךְ וְאָמַר: "בִּזְכוּתְךָ זָכִיתִי לְהָבִין אֶת מַאֲמַר חֲזַ"ל, 'גְּדוֹלָה הַכְנָסַת אוֹרְחִים יוֹתֵר מִקַּבָּלַת פְּנֵי הַשְּׁכִינָה'. שֶׁכֵּן, כְּשֶׁרָאָה מֹשֶׁה רַבֵּנוּ אֶת פְּנֵי הַשְּׁכִינָה נֶאֱמַר 'וַיַּסְתֵּר מֹשֶׁה פָּנָיו'. וְאִלּוּ אַתָּה, מִיָּד כְּשֶׁהִבְחַנְתָּ בָּאוֹרְחִים עַל מִפְתַּן בֵּיתְךָ, לֹא הִסְתַּפַּקְתָּ בְּהַסְתָּרַת פָּנֶיךָ, אֶלָּא הִסְתַּרְתָּ אֶת כָּל גּוּפְךָ!"...

נָבוֹךְ הֶעָשִׁיר הַקַּמְצָן, וְהִבִּיעַ נְכוֹנוּת לִתְרֹם כְּכָל הַדָּרוּשׁ, וּבִלְבַד לָצֵאת מֵהָעִנְיָן בְּכָבוֹד. הוּא הוֹצִיא אֶת אַרְנָקוֹ וּמָסַר סְכוּם נָאֶה לִידֵי הַצַּדִּיק.

מִשָּׁם שָׂם הַצַּדִּיק אֶת פְּעָמָיו לְעֵבֶר בֵּיתוֹ שֶׁל הַ'לַּמְדָן'. זֶה פָּתַח בְּסִדְרַת תֵּרוּצִים לַמְדָנִיִּים. בֵּין הַשְּׁאָר אָמַר: "אִם הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא גָּזַר עַל מִשְׁפָּחָה זוֹ לָשֶׁבֶת בַּכֶּלֶא, עָלֵינוּ לְהַצְדִּיק אֶת הַדִּין וְלֹא לְנַסּוֹת לְשַׁנּוֹת גְּזֵרָה זוֹ בְּכוֹחַ".

תְּגוּבָה זוֹ הִכְאִיבָה מְאוֹד לַצַּדִּיק מֵרוֹפְּשִׁיץ. הִבִּיט בּוֹ רַבִּי נַפְתָּלִי בְּעֵינַיִם חוֹדְרוֹת וְאָמַר: "אָכֵן, חֵטְא גָּדוֹל הוּא לְהִתְיַצֵּב נֶגֶד רְצוֹן הַבּוֹרֵא, וּמִכֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ חֲשָׁשׁ שֶׁמָּא יוֹם אֶחָד תִּכָּשֵׁל בְּמַתַּן צְדָקָה – מִן הָרָאוּי כִּי מִן הַשָּׁמַיִם יְסַלְּקוּ מִכְשׁוֹל זֶה מִדַּרְכְּךָ וְיִטְּלוּ מִמְּךָ אֶת כַּסְפְּךָ". וּבְאָמְרוֹ זֹאת עָזַב אֶת הַבַּיִת.

בְּסוֹף הַיּוֹם שָׁב רַבִּי נַפְתָּלִי לְרוֹפְּשִׁיץ וּבְיָדָיו כָּל הַסְּכוּם הַדָּרוּשׁ לְפִדְיוֹן שְׁבוּיִים, וְאִלּוּ בְּטֶרְנוֹפּוֹל דִּבְּרוּ הַכֹּל עַל הַבִּקּוּר הַמַּפְתִּיעַ וְעַל חָכְמָתוֹ שֶׁל הַצַּדִּיק. לֹא חָלְפוּ יָמִים רַבִּים, וְהַ'לַּמְדָן' יָרַד מִנְּכָסָיו. אוֹ-אָז הִכִּירוּ הַכֹּל כִּי אִישׁ אֱלֹקִים קָדוֹשׁ הוּא רַבִּי נַפְתָּלִי.

ד'
דֶּלֶת בֵּית-הַכְּנֶסֶת נִפְתְּחָה בִּסְעָרָה וְאֶל הָאוּלָם פָּרַץ יְהוּדִי מְיֻסָּר הַזּוֹעֵק מָרָה. לְתַדְהֵמַת כָּל הַנּוֹכְחִים רָץ הָאִישׁ אֶל אֲרוֹן הַקֹּדֶשׁ, פְּתָחוֹ וְהֵחֵל לִקְרֹא בִּבְכִי: "רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם! אֵינֶנִּי יָכוֹל עוֹד! קַצְתִּי בְּחַיַּי! אֵלֵךְ וְאַטְבִּיעַ אֶת עַצְמִי בַּנָּהָר! הִנְנִי מְבַקֵּשׁ סְלִיחָה וּמְחִילָה עַל שֶׁאֲנִי נוֹהֵג כָּךְ, אֲבָל אֵין לְפָנַי דֶּרֶךְ אַחֶרֶת! רִמּוּ אוֹתִי, הָרְסוּ אֶת חַיַּי, לֹא אוּכַל לִחְיוֹת בְּחֶרְפָּה!"...

הַצְּעָקוֹת הַנִּרְגָּשׁוֹת עוֹרְרוּ אֶת לִבּוֹ שֶׁל הָעִלּוּי שֶׁהָיָה שָׁקוּעַ בְּתַלְמוּדוֹ בְּאוֹתָהּ שָׁעָה. הוּא הָיָה אַבְרֵךְ צָעִיר, חֲתָנוֹ שֶׁל אֶחָד מֵעֲשִׁירֵי הָעִיר. הַצָּעִיר נוֹדַע כְּתַלְמִיד-חָכָם מֻפְלָג וּמְעֻטָּר בְּמִדּוֹת טוֹבוֹת. הַכֹּל הִלְּלוּהוּ וְלֹא חָסְכוּ מַחְמָאוֹת מֵחָמִיו עַל שֶׁזָּכָה לְחָתָן כָּזֶה.

כַּאֲשֶׁר שָׁמַע הָעִלּוּי אֶת זַעֲקוֹתָיו שֶׁל הַיְּהוּדִי, הִתְרַגֵּשׁ מְאוֹד וְנִגַּשׁ אֵלָיו כְּדֵי לְבָרֵר מָה קָרָה לוֹ. סִפֵּר לוֹ הַיְּהוּדִי, כִּי הוּא גִּזְבָּר שֶׁל קֻפָּה צִבּוּרִית נוֹדַעַת וְהָיוּ בִּרְשׁוּתוֹ סְכוּמֵי כֶּסֶף גְּדוֹלִים, שֶׁהָיָה צָרִיךְ לְהַעֲבִירָם לְיַעֲדָם בְּתַאֲרִיךְ מְסֻיָּם. בְּתוֹךְ כָּךְ בָּאוּ אֵלָיו אֲנָשִׁים וְהוֹצִיאוּ מִיָּדָיו אֶת הַכֶּסֶף בְּמִרְמָה. "עַכְשָׁו אֵין לְפָנַי דֶּרֶךְ אַחֶרֶת אֶלָּא לְאַבֵּד אֶת עַצְמִי לָדַעַת", מֵרֵר הָאִישׁ בִּבְכִי, "לֹא אוּכַל לְהַרְאוֹת אֶת פָּנַי בָּרַבִּים".

הָאַבְרֵךְ נִסָּה לְהַרְגִּיעַ אֶת הָאִישׁ וְלָטַעַת בְּלִבּוֹ תִּקְוָה, אַךְ הַלָּה לֹא הָבָה לִשְׁמֹעַ. "אִם לֹא אָבִיא אֶת הַכֶּסֶף בַּמּוֹעֵד, חַיַּי לֹא יִהְיוּ חַיִּים. יִהְיֶה זֶה גֵּיהִנּוֹם עֲלֵי אֲדָמוֹת. מַעֲדִיף אֲנִי לָמוּת וְלֹא לְהִתְיַסֵּר יוֹמָם וָלַיְלָה", קָרָא בְּנֶחֱרָצוּת.

"עֲזֹב אֶת תָּכְנִיּוֹת הַהִתְאַבְּדוּת שֶׁלְּךָ וַאֲנִי אַשִּׂיג לְךָ אֶת הַכֶּסֶף", הִבְטִיחַ לוֹ הָאַבְרֵךְ, "רַק אֱמֹר לִי מַהוּ גֹּדֶל הַסְּכוּם". הַיְּהוּדִי נָקַב בַּסְּכוּם, וּלְשׁוֹנוֹ שֶׁל הָאַבְרֵךְ נֶעֶתְקָה מִפִּיו: הָיָה זֶה הוֹן תּוֹעֲפוֹת. מָה יַעֲשֶׂה עַכְשָׁו?

"חַכֵּה כָּאן בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ", אָמַר לַיְּהוּדִי, "וַאֲנִי אֲנַסֶּה לְהַשִּׂיג אֶת הַסְּכוּם. רַק אַל תִּתְיָאֵשׁ".

הַצָּעִיר טוֹב הַלֵּב יָצָא מִבֵּית-הַמִּדְרָשׁ וְהֵחֵל לַחְשֹׁב מָה לַעֲשׂוֹת. אֶל חָמִיו חָשַׁשׁ לִפְנוֹת, שֶׁמָּא יְעוֹרֵר בְּלִבּוֹ תַּרְעֹמֶת עַל שֶׁנָּטַל עַל עַצְמוֹ הִתְחַיְּבֻיוֹת כָּאֵלֶּה. הוּא הֶחְלִיט לִפְנוֹת אֶל הֶעָשִׁיר הַשֵּׁנִי שֶׁל הָעִיר.

הַגְּבִיר הַשֵּׁנִי, אַף שֶׁכְּלַפֵּי חוּץ הָיָה מִיְּדִידֶיהָ שֶׁל מִשְׁפַּחַת הָאַבְרֵךְ, בְּסֵתֶר לִבּוֹ קִנֵּא בּוֹ. גַּם הוּא הִשִּׂיא אֶת בִּתּוֹ לְאַבְרֵךְ מֻכְשָׁר, אַךְ זֶה לֹא הִגִּיעַ לְקַרְסֻלָּיו שֶׁל הָעִלּוּי. כָּל אֵימַת שֶׁמִּישֶׁהוּ הִלֵּל אֶת הָאַבְרֵךְ הָעִלּוּי, הָיָה לִבּוֹ שֶׁל הַגְּבִיר הַשֵּׁנִי מִתְחַמֵּץ מִקִּנְאָה.

עַתָּה, כְּשֶׁבָּא אֵלָיו הָאַבְרֵךְ בְּבַקָּשָׁה לִמְסֹר לְיָדָיו סְכוּם כֹּה גָּדוֹל לְמַטָּרָה שֶׁל פִּקּוּחַ נֶפֶשׁ, עָלָה בְּמוֹחוֹ רַעְיוֹן שְׂטָנִי: "אֶתֵּן לְךָ בּוֹ בַּמָּקוֹם אֶת כָּל הַכֶּסֶף, אֲבָל בִּתְנַאי אֶחָד", אָמַר לוֹ. הוּא הוֹצִיא מֵאַחַד הָאֲרוֹנוֹת חָלוּק לָבָן יָשָׁן, מְלֻכְלָךְ וְקָרוּעַ, וְאָמַר לַצָּעִיר: "הַתְּנַאי שֶׁלִּי הוּא, שֶׁתִּלְבַּשׁ עָלֶיךָ אֶת הֶחָלוּק הַזֶּה, וְכָךְ תִּסְתּוֹבֵב בְּכָל הָעִיר".

הָאַבְרֵךְ לֹא רָאָה דֶּרֶךְ אַחֶרֶת לְהַשִּׂיג אֶת הַכֶּסֶף וְנִתְרַצָּה. הוּא קִבֵּל אֶת הַסְּכוּם הַמְּבֻקָּשׁ וּמְסָרוֹ מִיָּד לִידֵי הַגִּזְבָּר הַמְּרֻמֶּה. אַחַר-כָּךְ לָבַשׁ אֶת הֶחָלוּק, וּבִלְבוּשׁ בָּזוּי זֶה הִתְהַלֵּךְ וְסָבַב בְּחוּצוֹת הָעִיר.

הַשְּׁמוּעָה עָשְׂתָה לָהּ כְּנָפַיִם בִּמְהִירוּת הַבָּזָק: "הָעִלּוּי הִשְׁתַּגֵּעַ!", קָרְאוּ הָאֲנָשִׁים זֶה אֶל זֶה. אֲנָשִׁים, נָשִׁים וִילָדִים יָצְאוּ הַחוּצָה, לְהַבִּיט בַּחֲתַן הַגְּבִיר, שֶׁמִּתְהַלֵּךְ בִּרְחוֹבוֹת לָבוּשׁ בְּבֶגֶד מְשֻׁנֶּה, קָרוּעַ וּמְטֻנָּף. הָאֲנָשִׁים נָדוּ בְּרֹאשָׁם לְמַרְאֵה הָאַבְרֵךְ שֶׁכַּנִּרְאֶה יָצָא מִדַּעְתּוֹ.

כְּשֶׁחָזַר הָאַבְרֵךְ אֶל בֵּית חָמִיו, כְּבָר יָדְעוּ אֶת הַנַּעֲשֶׂה. בְּנֵי-הַבַּיִת נִסּוּ לְהוֹצִיא מִפִּיו הֶסְבֵּר עַל הַמַּעֲשֶׂה הַמְּשֻׁנֶּה, אַךְ הוּא שָׁתַק כְּדָג וְלֹא אָמַר מִלָּה. תְּגוּבָתוֹ זוֹ חִזְּקָה בְּלִבָּם אֶת הַהַנָּחָה שֶׁהַצָּעִיר בֶּאֱמֶת יָצָא מִדַּעְתּוֹ. הֵם הֵחֵלּוּ לִדְרֹשׁ מִמֶּנּוּ לָתֵת גֵּט לְאִשְׁתּוֹ. הוּא לֹא הֵגִיב.

חָלְפוּ יָמִים וְשָׁבוּעוֹת. בְּנֵי-הַבַּיִת נָכְחוּ לִרְאוֹת שֶׁהָעִלּוּי מִתְנַהֵג כָּרָגִיל וְשֶׁחָלִילָה לֹא נִטְרְפָה עָלָיו דַּעְתּוֹ, וְנִרְגְּעוּ אַט-אַט. עִם חֲלֹף הַזְּמַן נִשְׁכַּח הַמְּאֹרָע לְגַמְרֵי וְהַחַיִּים חָזְרוּ לְקַדְמוּתָם.

אוּלָם אֵצֶל הַגְּבִיר הַשֵּׁנִי לֹא שָׁבוּ הַחַיִּים לְתִקּוּנָם. מֵאָז אוֹתוֹ מִקְרֶה הֵחֵלּוּ עֲסָקָיו לְהִדַּרְדֵּר. יוֹם-יוֹם סָפַג הֶפְסֵדִים, עֲסָקָיו כָּשְׁלוּ, וּבְסוֹפוֹ שֶׁל דָּבָר עִכְּלוּ נוֹשָׁיו אֶת בֵּיתוֹ וְאֶת כָּל אֲשֶׁר בּוֹ. חֶפְצֵי הַבַּיִת הֻצְּעוּ לִמְכִירָה, וּבֵינֵיהֶם בְּגָדִים שׁוֹנִים, וְגַם הֶחָלוּק הַבָּזוּי בְּתוֹכָם. אֶת הַבְּגָדִים הַלָּלוּ קָנָה חַיָּט עָנִי.

הַחַיָּט כְּבָר הָיָה זָקֵן, וְכַאֲשֶׁר רָאָה אֶת הֶחָלוּק הַלָּבָן, הֶחְלִיט לַעֲשׂוֹת מִמֶּנּוּ תַּכְרִיכִים לְעַצְמוֹ. הוּא כִּבֵּס אֶת הֶחָלוּק, תִּקְּנוֹ, אֲבָל הַבֶּגֶד לֹא הִסְפִּיק לְכַסּוֹת אֶת רַגְלָיו, וְהוּא חִבֵּר לוֹ פִּסַּת בַּד אַחֶרֶת. עָבְרוּ הַשָּׁנִים וְהַחַיָּט הָלַךְ לְעוֹלָמוֹ. הִלְבִּישׁוּ אוֹתוֹ בַּתַּכְרִיכִים שֶׁהֵכִין וְכָךְ קָבְרוּ אוֹתוֹ.

כַּעֲבֹר יָמִים אֲחָדִים חָלַם בְּנוֹ שֶׁל הַחַיָּט חֲלוֹם מוּזָר. הוּא רָאָה אֶת אָבִיו, וְזֶה בִּקֵּשׁ מִמֶּנּוּ לִפְתֹּחַ אֶת הַקֶּבֶר וּלְהָסִיר מִתַּכְרִיכָיו אֶת הַבַּד שֶׁהוֹסִיף עַל הֶחָלוּק. גַּם רַב הָעִיר רָאָה אֶת הַחַיָּט בַּחֲלוֹמוֹ, וְלוֹ הוֹסִיף וְאָמַר הַחַיָּט, שֶׁרַק דֶּרֶךְ אוֹתוֹ בַּד יְכוֹלִים מַלְאֲכֵי הַחַבָּלָה לְהִתְקָרֵב אֵלָיו.

אַחֲרֵי הִתְיָעֲצוּת הֶחְלִיט הָרַב לְקַיֵּם אֶת הַבַּקָּשָׁה. פָּתְחוּ אֶת הַקֶּבֶר, הֵסִירוּ אֶת הַבַּד הַנּוֹסָף, וְעָטְפוּ אֶת הַמֵּת בֶּחָלוּק בִּלְבַד. בְּאוֹתוֹ לַיְלָה רָאָה שׁוּב הָרַב אֶת הַחַיָּט בַּחֲלוֹמוֹ, וְזֶה הוֹדָה לוֹ עַל שֶׁמִּלֵּא אֶת בַּקָּשָׁתוֹ.

הָעִנְיָן לֹא נָתַן לָרַב מָנוֹחַ, וְהוּא הֵחֵל לַחְקֹר מָה טִיבוֹ שֶׁל הֶחָלוּק הַלָּבָן. כָּךְ נוֹדַע סִפּוּר הַמַּעֲשֶׂה וְהִתְפַּרְסְמָה מְסִירוּת-נַפְשׁוֹ שֶׁל הָאַבְרֵךְ הָעִלּוּי. זְכוּת הַמִּצְוָה הַיְּקָרָה שֶׁעָשָׂה בְּחָלוּק זֶה גָּרְמָה שֶׁתִּשְׁרֶה עַל הַבֶּגֶד קְדֻשָּׁה עֶלְיוֹנָה, וְשֶׁשּׁוּם רַע לֹא הָיָה יָכֹל לָגַעַת בּוֹ.

פרשת השבוע - עקב

bottom of page