top of page

שמות הרבנים הקבורים בבית העלמין

  • הבבא סאלי זצ"ל נלב"ע בד' שבט התשמ"ד

  • הרב יורם מיכאל אברג'ל זצ"ל נלב"ע זך ( כ"ז) תשרי התשע"ו

  • הרב נתן בוקובזה זצ"ל נלב"ע י' ניסן התשס"ן

  • הרב שלום איפרגאן זצ"ל נלב"ע ח' תמוז התשנ"ה

  • הרב יוסף מלול זצ"ל נלב"ע ה' אדר ב' התשכ"ח

  • הרב יששכר מאיר זצ"ל נלב"ע כ"ה טבת התשע"א

  • הרב רפאל כדיר צבאן ז"ל  נלב"ע ד' כסלו התשנ"ה

קברי צדיקים

bottom of page