top of page

שטר מכירת חמץ

אני החתום מטה, המורשה מהאנשים הנקובים בשמותם בשטרי ההרשאה המצורפים לשטר זה, וכן מאלו שמסרו לי הרשאה בעל פה, וגם מאותם שיתרצו במכירה זו לאחר הקנין עם הנכרי בעוד שיש יכולת בידם,שיפו בכך את כוחי למכור ולהקנות כל מיני חמץ וחשש חמץ וחמץ נוקשה שיפורטו להלן, שיש להם בביתם או ברשותם או בכל מקום שהוא , ואף החמץ שאינו שלהם אלא שעומד באחריותם בכל דרך שהיא, וכן ייפו את כוחי להשכיר את המקומות ואת החמץ הבלוע בכלים והמקומות שבהם נמצאים מצרכי החמץ, הכל כמפורט בנוסח שטר ההרשאה, מצהיר בזה כדלהלן:

שטר ההרשאה

נא לציין כתובת מלאה כולל מספר דירה

לדוגמא: ארון מטבח תחתון שמאלי מרפסת שרות ועוד...

ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, ייעשה בו כהחלטת הרב הן לענין מכירה לנכרי בכל אופן שיהיה והן להפקירו הפקר בי"ד וכיו"ב , הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו.

הידור-ביצוע קנין
להלן הוראות לביצוע 'קנין' לתוספת הידור במכירה כדי להסמיך את הרב למכור את החמץ שברשותך.

אופן הפעולה:
יש לתת לאדם מעל גיל מצות (במצב כיום ניתן לתת גם לאחד מבני הבית שמעל גיל מצות) חפץ (כגון עט/שעון/כלי/בגד) ושהוא יזכה בו עבור הרב פנחס כהן שליט"א (דהיינו שמרגע זה זה שייך לרב) לאחר מכן עליך להגביה את החפץ כ-25 ס"מ (זו פעולת ה"קניין"), ובפעולה זו אתה מעניק לרב את ההרשאה למכור את החמץ שלך. לאחר ה'הגבהה' (=ה'קניין') הרב נותן לך רשות לזכות בחפץ בחזרה לרשותך.
חשוב להדגיש אם אין לך אפשרות לבצע את פעולת הקניין באופן האמור, ניתן להסתפק באמצעות הטופס דלעיל.

יש ללחוץ על כפתור השליחה, ולהמתין להודעת הצלחה.
העתק פרטי המכירה ישלח למייל שהזנת כאישור להצלחת המכירה (ייתכן והמייל יופיע בתיבת הספאם/עידכונים/קידומי מכירות וכדומה).

מכירת החמץ לשנת תשפ"ד תסתיים ביום ראשון 21/4/24 בשעה 15:00

  פסח - שטר למכירת חמץ תשפ"ד - הרב פנחס כהן שליט"א

bottom of page